Zajęcie pasa drogowego


Wymagane dokumenty:

Wniosek zawierający dane wymagane Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481)

Miejsce złożenia dokumentów:
Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu , ul. Doktora Perzyny 86
tel/fax. 48 676 49 56.

Opłaty:
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty.

Termin i sposób załatwienia:
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Zwoleniu.

Informacje dodatkowe:
Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty. Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: samowolne zajęcie pasa, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.

Zasady ogólne wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
Poprzez pojęcie zajęcia pasa drogowego należy rozumieć:
- prowadzenie robót w pasie drogowym.
- umieszczanie urządzeń obcych w pasie drogowym (gazociągi, wodociągi itp.).
- umieszczanie reklam w pasie drogowym.
- lokalizowanie budynków,
- usuwanie awarii urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym.
Stroną postępowania może być wyłącznie ten czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie (art. 28 kpa.). Na podstawie przepisów art. 39 ust. 3a pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r Nr 19, poz. 115 z późn.zm) zobowiązanym do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub umieszczenie w nim obiektu lub urządzeń jest inwestor. Stroną postępowania nie może być wykonawca robót. Wykonawca robót po uprzednim uzyskaniu pełnomocnictwa do występowania w imieniu strony może ją reprezentować przed tutejszym urzędem. Na podstawie art. 29 kpa. stronami postępowania mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne - również jednostki nie posiadające osobowości prawnej.

Rodzaj sprawy oraz wymagane dokumenty:

 • Zajęcie pasa drogowego (prowadzenie robót, umieszczenie urządzeń obcych, usuwanie awarii, lokalizowanie budynków)

Do wniosku należy załączyć:

 1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni pasa drogowego.
 2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu.
 3. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.
 4. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzeniu robót właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej.

W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót zarządca drogi może zażądać dołączenia do wniosku dodatkowych dokumentów.

 1. projekt budowlany obiektu umieszczonego w pasie drogowym.
 2. harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.
 3. kopię decyzji - uzgodnienia zarządu dróg dla lokalizacji obiektu budowlanego, bądź urządzenia obcego w pasie drogowym.
Wniosek powinien być dostarczony do Zarządu Dróg Powiatowych co najmniej 14 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego.

 • Umieszczenie w pasie drogowym reklam

Do wniosku należy załączyć:

 1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i miejsca lokalizacji reklamy.
Wniosek powinien być dostarczony do Zarządu Dróg Powiatowych co najmniej 14 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego.

 • Lokalizowanie w pasie drogowym zjazdów

Lokalizacja nowych zjazdów, remont zjazdu istniejącego, wydanie opinii na korzystanie ze zjazdu istniejącego, budowa, przebudowa zjazdu

Do wniosku należy załączyć:

 1. aktualny plan sytuacyjny w skali 1 : 500 z zaznaczeniem lokalizacji zjazdu,
 2. decyzję o warunkach zabudowy zamiennie wypis z planu zagospodarowania przestrzennego,
 3. pisemne pełnomocnictwo od właściciela działki w przypadku, gdy występuje w jego imieniu pełnomocnik,
 4. projekt budowlany zjazdu zawierający wyżej wymienione załączniki (nie dotyczy remontu zjazdu istniejącego oraz wydania opinii na korzystanie ze zjazdu istniejącego).

- opłata skarbowa w wysokości 17 zł - pełnomocnictwo
- opłata skarbowa w wysokości 82 zł - decyzja (budownictwo mieszkaniowe jest zwolnione z opłaty)
Opłatę skarbową należy dokonywać na rachunek bankowy tut. organu podatkowego:

Urząd Miejski w Zwoleniu,
Numer konta: Bank Spółdzielczy w Zwoleniu 68 9157 0002 0000 0000 2150 0001

Wniosek

29‑07‑2012 15:32:00
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik doc Wniosek
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
dot. wydania zezwolenia na zajęcie terenu pasa drogowego.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
57KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wniosek
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
dot. umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Dyrektor PZD - Krystyna Sulima , w dniu:  24‑07‑2012 22:01:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
29‑07‑2012 15:28:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive