- PZD.T.262.01.2014 - Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami, na terenie Powiatowego Zarządu Dróg w Zwoleniu


"Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami, na terenie działania
Powiatowego Zarządu Dróg w Zwoleniu"
Nr ogłoszenia: 14221-2014; data zamieszczenia: 22.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkoweOgłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI.1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu
ul. L. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń
tel. (048) 676 4957; fax. (048) 676 4956, email pzdzwolen@wp.pl Adres strony internetowej: https://bip.pzd.zwolen.finn.pl zakładka "Przetargi
Godziny urzędowania:Poniedziałek - Piątek: 7.00 - 15.00I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: administracja samorządowa SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami, na terenie Powiatowego Zarządu Dróg w ZwoleniuII.1.2 Rodzaj zamówienia: roboty budowlaneII.1.3 Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Zakres robót obejmuje:Zadanie nr 1
Drogi powiatowe na terenie gmin: Tczów, Kazanów i częściowo Zwoleń.

3532W Gózd - Rawica
3533W Kłonówek - Rawica
3534W Makowiec - Rawica
4502W Kazanów - Kopiec
3536W Odechów - Sienno - Ostrowiec Św.
3548W Iłża - Wólka Gonciarska
4510W Rawica - Borki
4512W Zwoleń - Tczów
4513W Zwoleń - Kroczów - Kazanów
4514W Droga przez Sydół
4515W Tczów - Wincentów
4516W Bartodzieje - Kazanów
4517W Osuchów - Wólka Gonciarska
4518W Kazanów - Ostrownica - Kowalków
4519W Kazanów - Wielgie

Przewidywana ilość robót (szacunkowo) - 1 902,00 m2, w tym:poz. nr 1
- naprawa płytkich uszkodzeń pokrowca bitumicznego - do 2 cm (zgodnie z pkt. 1.2.1.a Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) w ilości 1 520,0 m2.poz. nr 2
- naprawa średnich uszkodzeń pokrowca bitumicznego - powyżej 2 cm o nienaruszonej podbudowie (zgodnie z pkt. 1.2.1.b Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) w ilości 232,0 m2.poz. nr 3
- naprawa głębokich uszkodzeń powyżej 4 cm o naruszonej warstwie podbudowy (zgodnie z pkt. 1.2.1.c Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) w ilości 150,0 m2.Zadanie nr 2
Drogi powiatowe na terenie gmin: Policzna i częściowo gmina Zwoleń.

3520W Suskowola - Policzna
3569W Sucha - Męciszów
4503W Policzna - Gródek
4504W Gródek - Sarnów
1742W Garbatka - Gródek - Czarnolas
4505W Policzna - Chechły - do dr. 12
4506W Zwoleń - Sarnów
1743W Gniewoszów - Chechły
4509W Władysławów - Ługi
4507W Jedlanka - Karczówka
4508W Zwoleń - Filipinów

Przewidywana ilość robót (szacunkowo) - 2 490,00 m2, w tym:poz. nr 1
- naprawa płytkich uszkodzeń pokrowca bitumicznego - do 2 cm (zgodnie z pkt. 1.2.2.a Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) w ilości 1 992,0 m2.poz. nr 2
- naprawa średnich uszkodzeń pokrowca bitumicznego - powyżej 2 cm o nienaruszonej podbudowie (zgodnie z pkt. 1.2.2.b Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) w ilości 302,0 m2.poz. nr 3
- naprawa głębokich uszkodzeń powyżej 4 cm o naruszonej warstwie podbudowy (zgodnie z pkt. 1.2.2.c Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) w ilości 196,0 m2.Zadanie nr 3
Drogi powiatowe na terenie gmin: Przyłęk i częściowo Zwoleń.

4521W Szczęście - Grabów - Babin
4522W Załazy - Zamość
4523W Polesie - Wólka Łagowska
4524W Pająków - Ławeczko - (Janowiec)
4526W Łagów - Przyłęk
4527W Zielonka - Łaguszów
4528W Zwoleń - Baryczka - (Janowiec)
4529W Jasieniec - Mierziączka
4530W Babin - Tymienica
4531W Lipiny - Lucimia
1937W Chotcza - Lucimia - (Janowiec)

Przewidywana ilość robót (szacunkowo) - 2 110,00 m2, w tym:poz. nr 1
- naprawa płytkich uszkodzeń pokrowca bitumicznego - do 2 cm (zgodnie z pkt. 1.2.3.a Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) w ilości 1 688,0 m2.poz. nr 2
- naprawa średnich uszkodzeń pokrowca bitumicznego - powyżej 2 cm o nienaruszonej podbudowie (zgodnie z pkt. 1.2.3.b Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) w ilości 256,0 m2.poz. nr 3
- naprawa głębokich uszkodzeń powyżej 4 cm o naruszonej warstwie podbudowy (zgodnie z pkt. 1.2.3.c Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) w ilości 166,0 m2.II.1.4 Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 PZP Zamawiający dopuszcza zamówienia uzupełniające, stanowiących nie więcej niż 40 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.II.1.5 Wspólny słownik zamówień (CPV):
45.00.00.00-7 - Roboty budowlane
45.23.31.42-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
II.1.6 Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak
II.1.7 Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NieII.2 CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 02.06.2014 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Zadanie nr 1 - 900,00 zł (dziewięćset złotych)Zadanie nr 2 - 1 200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych)Zadanie nr 3 - 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych)

Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. do dnia 07.03.2014 r.
Termin wniesienia wadium upływa dnia 06.02.2014 r. o godzinie 10.00.III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nieIII.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓWIII.3.1 Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia;


Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający żąda by wykazał, iż wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie:

a) co najmniej 1 roboty budowlanej polegające na wykonaniu remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami, z tym że wymienione roboty w swoim zakresie rzeczowym muszą zawierać remont cząstkowy nawierzchni w ilości nie mniejszej niż 1 500,0 m2. Łączna wartość każdej z wykonanych robót nie może być mniejsza niż 45 000,00 zł.
1.2.1 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia publicznego, opisany sposób dokonania oceny warunku w pkt 1.2. a) musi być spełniony przez jednego z Wykonawców;
1.2.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami, niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda by wykazał co najmniej:

1.3.1. Osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, tj.:
1.3.1.1 Co najmniej jednym kierownikiem robót, który posiada:
a) wykształcenie średnie techniczne,
b) doświadczenie zawodowe rozumiane jako:
- min 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót
- min 1 zakończonej budowie - jako kierownik robót - budowy polegającej na wykonaniu remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami w ilości nie mniejszej niż 1 500,00 m2
c) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zm.);
d) wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym terminem ważności,

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia publicznego, wyżej wymieniony warunek może być spełniony przez Wykonawców łącznie.

1.3.2 W zakresie dysponowania potencjałem technicznym wykonawca wykaże, że:
- Dysponuje potencjałem technicznym w zakresie następującego sprzętu i urządzeń spełniającym minimalne wymagania sprzętowe jak i ilościowe stanowiące "jedną brygadę" w skład której wchodzą:
a) remonter (sprzęt do napraw i remontów powierzchniowych uszkodzeń nawierzchni (w tym wybojów), w postaci samojezdnych zautomatyzowanych, elektronicznie sterowanych remonterów drogowych wyposażonych w co najmniej 2 zasobniki na kruszywo i zbiornik na emulsję asfaltową. Zbiornik winien posiadać sprawne urządzenia grzewcze, w celu podgrzewania emulsji do temperatury 50÷60°C (70 °C). Maszyna winna być wyposażona wysokowydajną sprężarkę powietrza do oczyszczania uszkodzeń i w zależności od typu także i wbudowywania kruszywa z emulsją - 1 szt.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę na więcej niż jedno zadanie, Wykonawca winien dysponować jedną "brygadą" na każde zadanie spełniającą warunki potencjału technicznego opisane w pkt.1.3.2.
Wymaga się by sprzęt techniczny był sprawny, gotowy do stosowania w zakresie robót związanych z ich przeznaczeniem.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia publicznego, wyżej wymieniony warunek może być spełniony przez Wykonawców łącznie.
W przypadku, gdy wykonawca nie dysponuje wymaganym potencjałem technicznym, przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tego potencjału dla realizacji przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
1.4 Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Dla uznania, że wykonawca spełnia warunku sytuacji ekonomicznej, zamawiający żąda, by wykonawca wykazał co najmniej:
1.4.1 posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 50 tys. PLN.
1.4.2 posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 45 tys. PLN.

Wykonawca może polegać na zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami, niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

2. Ocena potwierdzenia czy wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału, zawartych w ust. od 1.1 - 1.4, nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale 6 ust. 2 siwz. Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, że wykonawca spełnia warunek udziału na dzień składania ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowaniu po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

3. Jeżeli wykonawca wykaże, że spełnienia warunki udziału w postępowaniu o których mowa w ust. 1, polegając na zasobach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go nim stosunków, a nie udowodni, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi na czas realizacji części zamówienia, zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia publicznego, wyżej wymienione warunki w ust. 1.1 - 1.4 może być spełniony przez Wykonawców łącznie.

5. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że brak jest podstaw do jego wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena tego warunku nastąpi na podstawie załączonych do oferty przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale 6 ust. 5 siwz. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia braku podstaw niespełnienia warunku z art. 24 ust. 1, spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowaniu na mocy art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 2 pkt. 4, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.III.3.2 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia -nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w załączonych do wniosku dokumentach i oświadczeniach. Z treści tych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wykonawca spełnia wszystkie warunki.

Zaleca się złożenie Oferty wg wypełnionego formularza wraz z załącznikami, dostępnymi na stronie zamawiającego http://bip.pzd.zwolen.finn.plIII.3.3 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą cenę zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Druk oferty - załącznik nr 2 do SIWZ
3. W celu potwierdzenia, spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu spełnienia określony został przez Zamawiającego w rozdziale 5 SIWZ Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
3.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, z godnie z wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 3 do SIWZ.
3.2. Wykaz wykonanych robót budowlanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielnie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających , że roboty te
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - załącznik nr 4 do SIWZ;
3.3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 do SIWZ;
3.4 Wykaz sprzętu i urządzeń którymi wykonawca dysponuje lub będzie dysponował, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - załącznik nr 6 do SIWZ
3.5 Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień załącznik nr 7 do SIWZ;
3.6 Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
3.7 Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

4. Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 5 niniejszego rozdziału.5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2.5 niniejszego 6 rozdziału, dotyczącej tych podmiotów.
6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda oświadczeń i dokumentów:
6.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór oświadczenia - na załączniku nr 8 do SIWZ); 6.2 aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zmówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
6.3 aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 6.4 aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
6.5 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
6.6 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 6.7 listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm) lub oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 10 do SIWZ7. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6, wymienione w:
8.1 pkt 6.2-6.4 i pkt 6.6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
8.2 pkt 6.5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy9. Dokumenty, o których mowa w ust. 8 pkt 8.1 lit. a i c oraz pkt 8.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 8 pkt 8.1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

10. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

12. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

13. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w Rozdziale 6, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

16. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeśli zamawiający wyraził zgodę, w szczególnie uzasadnionych przypadkach na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń, ofert oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.

17. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w rozdziale 6 ust. 6 pkt. 6.2. - w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją "za zgodność z oryginałem" pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważniającej. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

18. Kopie dowodu wpłaty wadium.

19. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 5 oraz odpowiednio dla tam wymienionych równoważnych lub którzy złożyli te dokumenty, ale zawierają błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia lub/i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

20. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.

21. Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

III.4 Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1 Tryb udzielenia zamówienia

: przetarg nieograniczony

IV.2 KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1 Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
: Cena - 100%

IV.2.2 Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna
: nie

IV.3 ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
1. Zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;
2. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu
umowy;
3. Wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

IV.4 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzd.zwolen.finn.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, ul. L. Perzyny 86, pokój nr 7

IV.4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, ul. L. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń, pokój nr 7 (sekretariat) - do 06.02.2014 roku do godz. 10.00

IV.4.3) Termin otwarcia ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, ul. L. Perzyny 86, pokój nr 7, dnia 06.02.2014 roku o godz. 10.15
IV.4.4) Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.5) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:


Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

IV.6) Informacje dodatkowe


brak

Ogłoszenie o wyniku postępowania

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik doc Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
20KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
217KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik xls Kosztorys ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Oferta - załącznik nr 2 do SIWZ
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
104KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Oświadczenie - art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 3 do SIWZ
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
56KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Wykaz robót - załącznik nr 4 do SIWZ
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
62KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Wykaz osób - załącznik nr 5 do SIWZ
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
63KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Wykaz sprzętu i urządzeń - załącznik nr 6 do SIWZ
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
66KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Oświadczenie - wymagane uprawnienia - załącznik nr 7 do SIWZ
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
55KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 15 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Artur Banaszek , w dniu:  22‑01‑2014 13:28:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Artur Banaszek , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
19‑02‑2014 12:40:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive