- PZD.T.262.01.2016 Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Zwoleniu


„Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych
na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Zwoleniu”

Nr ogłoszenia: 32650-2016; data zamieszczenia: 15.02.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.I) NAZA I ADRES

Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu

ul. L. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń

tel./fax. (048) 676 4956, email pzdzwolen@wp.pl

Adres strony internetowej: https://bip.pzd.zwolen.finn.pl zakładka „Przetargi”

Godziny urzędowania:Poniedziałek – Piątek: 7.00 – 15.00

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na terenie Powiatowego Zarządu Dróg w Zwoleniu

II.1.2 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.1.3 Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Zakres robót obejmuje:

Zadanie nr 1

Drogi powiatowe na terenie gmin: Tczów, Kazanów i częściowo Zwoleń.

3532W Gózd – Rawica

3533W Kłonówek – Rawica

3534W Makowiec – Rawica

4502W Kazanów – Kopiec

3536W Odechów – Sienno – Ostrowiec Św.

3548W Iłża – Wólka Gonciarska

4510W Rawica – Borki

4512W Zwoleń – Tczów

4513W Zwoleń – Kroczów – Kazanów

4514W Droga przez Sydół

4515W Tczów – Wincentów

4516W Bartodzieje – Kazanów

4517W Osuchów – Wólka Gonciarska

4518W Kazanów – Ostrownica – Kowalków 

4519W Kazanów – Wielgie

4520W Kroczów – Pcin

Przewidywana ilość robót (szacunkowo) przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów – 1 582,0 m2, w tym:

poz.  nr 1

 • naprawa płytkich uszkodzeń pokrowca bitumicznego  - do 2 cm (zgodnie z pkt. 1.2.1.a Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) w ilości  1 264,0 m2.

poz. nr 2

 • naprawa średnich uszkodzeń pokrowca bitumicznego – powyżej 2 cm o nienaruszonej podbudowie (zgodnie z pkt. 1.2.1.b Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) w ilości 192,0 m2.

poz. nr 3

 • naprawa głębokich uszkodzeń powyżej 4 cm o naruszonej warstwie podbudowy (zgodnie z pkt. 1.2.1.c Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) w ilości 126,0 m2.

Zadanie nr 2

Drogi powiatowe  na terenie gmin: Policzna i częściowo gmina Zwoleń.

3520W Suskowola – Policzna

3569W Sucha – Męciszów

4503W Policzna – Gródek

4504W Gródek – Sarnów

1742W Garbatka – Gródek – Czarnolas 

4505W Policzna – Chechły - do dr. 12

4506W Zwoleń – Sarnów

1743W Gniewoszów – Chechły

4509W Władysławów – Ługi

4507W Jedlanka – Karczówka

4508W Zwoleń – Filipinów

Przewidywana ilość robót (szacunkowo) przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów – 1 592,0 m2, w tym:

poz.  nr 1

 • naprawa płytkich uszkodzeń pokrowca bitumicznego  - do 2 cm (zgodnie z pkt. 1.2.2.a Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) w ilości  1 272,0 m2.

poz. nr 2

 • naprawa średnich uszkodzeń pokrowca bitumicznego – powyżej 2 cm o nienaruszonej podbudowie (zgodnie z pkt. 1.2.2.b Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) w ilości 194,0 m2.

poz. nr 3

 • naprawa głębokich uszkodzeń powyżej 4 cm o naruszonej warstwie podbudowy (zgodnie z pkt. 1.2.2.c Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) w ilości 126,0 m2.

Zadanie nr 3

Drogi powiatowe na terenie gmin: Przyłęk i częściowo gmina Zwoleń.

4521W Szczęście – Grabów - Babin

4522W Załazy – Zamość

4523W Polesie – Wólka Łagowska

4524W Pająków – Ławeczko – (Janowiec)

4526W Łagów – Przyłęk

4527W Zielonka – Łaguszów

4528W Zwoleń – Baryczka  – (Janowiec)

4529W Jasieniec – Mierziączka

4530W Babin – Tymienica

4531W Lipiny – Lucimia

1937W Chotcza – Lucimia  – (Janowice)

Przewidywana ilość robót (szacunkowo) przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów – 1 010,0 m2, w tym:

poz.  nr 1

 • naprawa płytkich uszkodzeń pokrowca bitumicznego  - do 2 cm (zgodnie z pkt. 1.2.3.a Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) w ilości 808,0 m2.

poz. nr 2

 • naprawa średnich uszkodzeń pokrowca bitumicznego – powyżej 2 cm o nienaruszonej podbudowie (zgodnie z pkt. 1.2.3.b Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) w ilości          125,0 m2.

poz. nr 3

 • naprawa głębokich uszkodzeń powyżej 4 cm o naruszonej warstwie podbudowy (zgodnie z pkt. 1.2.3.c Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) w ilości 77,0 m2.

Zadanie nr 4

Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych przy użyciu masy mineralno – bitumicznej.

Przewidywana ilość robót (szacunkowo) przy użyciu masy mineralno – bitumicznej do głębokości 5 cm (zgodnie z pkt. 1.2.4.a Szczegółowej Specyfikacji Technicznej)
300,0 m2.

II.1.4 Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 PZP Zamawiający dopuszcza zamówienia uzupełniające, stanowiących nie więcej niż 40 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

II.1.5 Wspólny słownik zamówień (CPV):

45.00.00.00-7 – Roboty budowlane

45.23.31.42-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg

II.1.6 Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak

II.1.7 Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

II.2 CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż do dnia 29 czerwca 2016 roku. Do oceny ofert przyjmuje się minimalny termin realizacji zamówienia do dnia 01 czerwca 2016 roku, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „termin realizacji”.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Zadanie nr 1 –    700,00 zł (siedemset złotych)

Zadanie nr 2 –    750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych)

Zadanie nr 3 –    450,00 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych)

Zadanie nr 4 –    550,00 zł (pięćset pięćdziesiąt złotych)

Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. do dnia 31.03.2016 r.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 01.03.2016 r. o godzinie 1000.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1 Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający żąda by wykazał, iż wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie:

 • Dla zadania nr 1, 2 i 3:
 1. co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami, z tym że wymienione roboty w swoim zakresie rzeczowym muszą zawierać remont cząstkowy nawierzchni w ilości nie mniejszej niż 1 000,0 m2, a łączna wartość każdej z wykonanych robót nie może być mniejsza niż 30 000,00 zł.
 • Dla zadania nr 4:
 1. co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu remontu
  nawierzchni bitumicznych masą mineralno - bitumiczną
  , z tym że wymienione roboty w swoim zakresie rzeczowym muszą zawierać remont cząstkowy nawierzchni w ilości nie mniejszej niż 300,0 m2, a łączna wartość każdej z wykonanych robót nie może być mniejsza niż 5 000,00 zł.

1.2.1W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia publicznego, opisany sposób dokonania oceny warunku w pkt 1.2. a) musi być spełniony przez jednego z Wykonawców;

1.2.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda by wykazał co najmniej:

1.3.1. Osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, tj.:

 1. Co najmniej jednym kierownikiem robót, który posiada:
 1. wykształcenie min. średnie techniczne,
 2. doświadczenie zawodowe rozumiane jako:
 • Dla zadania nr 1, 2 i 3:
  • min 3 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót;
  • min 1 zakończonej budowie – jako kierownik robót, polegającej na wykonaniu remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami w ilości nie mniejszej niż 1 000,00 m2;   
 • Dla zadania nr 4:
  • min 3 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót;
  • min 1 zakończonej budowie – jako kierownik robót, polegającej na wykonaniu remontu nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy mineralno-bitumicznej w ilości nie mniejszej niż 300,00 m2;
 1. uprawnienia budowlane  (wymagane prawem budowlanym) do kierowania robotami w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
 2. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym terminem ważności,

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia publicznego, wyżej wymieniony warunek może być spełniony przez Wykonawców łącznie.

1.3.2 W zakresie dysponowania potencjałem technicznym Wykonawca wykaże, że:

- Dysponuje potencjałem technicznym w zakresie następującego sprzętu i urządzeń spełniającym minimalne wymagania sprzętowe jak i ilościowe:

 • Dla zadania nr 1, 2 i 3:
  1. remonter specjalny (sprzęt do napraw i remontów powierzchniowych uszkodzeń nawierzchni (w tym wybojów), w postaci samojezdnych zautomatyzowanych, elektronicznie sterowanych remonterów drogowych wyposażonych w co najmniej 2 zasobniki na kruszywo i zbiornik na emulsję asfaltową. Zbiornik winien posiadać sprawne urządzenia grzewcze, w celu podgrzewania emulsji do temperatury 50÷60°C (70 °C). Maszyna winna być wyposażona w wysokowydajną sprężarkę powietrza do oczyszczania uszkodzeń i w zależności od typu także i wbudowywania kruszywa z emulsją) – 1 szt.
  2. walec do zagęszczenia lub zagęszczarka płytowa - 1 szt.
 • Dla zadania nr 4:
 1. frezarka drogowa – 1szt.,
 2. walec do zagęszczenia lub zagęszczarka płytowa - 1 szt.
  1. piła do cięcia nawierzchni1szt.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę na więcej niż jedno zadanie, Wykonawca winien dysponować jedną „brygadą” na każde zadanie spełniającą warunki potencjału technicznego opisane w pkt. 1.3.2. (dot. Zadania nr 1, 2 i 3).

Wymaga się by sprzęt techniczny był sprawny, gotowy do stosowania w zakresie robót związanych z ich przeznaczeniem.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia publicznego, wyżej wymieniony warunek może być spełniony przez Wykonawców łącznie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje wymaganym potencjałem technicznym, przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tego potencjału dla realizacji przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1.4 Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (tj. zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp).

Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunku sytuacji ekonomicznej, Zamawiający żąda, by Wykonawca wykazał co najmniej:

 1. posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 50 tys.  PLN.
 2. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 45 tys. PLN.

Wykonawca może polegać na zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

2. Ocena potwierdzenia czy Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału, zawartych w pkt. od 1.1 – 1.4, nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale 6 pkt. 2 siwz. Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, że Wykonawca spełnia warunek udziału na dzień składania ofert. Niewykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowaniu po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

3. Jeżeli Wykonawca wykaże, że spełnienia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1, polegając na zasobach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go nim stosunków, a nie udowodni, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi na czas realizacji części zamówienia, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia publicznego, wyżej wymienione warunki w pkt. 1.1 - 1.4  może być spełniony przez Wykonawców łącznie.

5. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że brak jest podstaw do jego wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena tego warunku nastąpi na podstawie załączonych do oferty przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale 6 pkt. 6 siwz. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia braku podstaw niespełnienia warunku z art. 24 ust. 1, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowaniu na mocy art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 2 pkt. 4, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

III.3.2  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia -nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w załączonych do wniosku dokumentach i oświadczeniach. Z treści tych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wykonawca spełnia wszystkie warunki.

Zaleca się złożenie Oferty wg wypełnionego formularza wraz z załącznikami, dostępnymi na stronie zamawiającego http://bip.pzd.zwolen.finn.pl

III.3.3 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

1. Kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą cenę zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Druk oferty – załącznik nr 2 do SIWZ.

3. W celu potwierdzenia, spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu spełnienia określony został przez Zamawiającego w rozdziale 5 SIWZ Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:

 3.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem treści
         przedstawionym w załączniku nr 3 do SIWZ.

 3.2. Wykaz wykonanych robót budowlanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielnie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone –  załącznik nr 4 do SIWZ;

Dowodami, o których mowa w w/w pkt. są:

1) poświadczenia;

2) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze    Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1).

 3.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 do SIWZ;

 3.4. Wykaz sprzętu i urządzeń, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 6 do SIWZ;

  3.5. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień załącznik nr 7 do SIWZ;

  3.6. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  3.7. Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

4. Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 6 niniejszego rozdziału.

5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. 3 ppkt 3.6 niniejszego 6 rozdziału, dotyczącej tych podmiotów.

6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. 3 ppkt 3.6 niniejszego 6 rozdziału, dotyczącej tych podmiotów.

 6.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór oświadczenia – na załączniku nr 8 do SIWZ);

 6.2 aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 6.3 aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 6.4 aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 6.5 aktualnej informacji  z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 6.6 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 6.7 listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego  2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) lub oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 10 do SIWZ.

7. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6, wymienione w:

8.1 ppkt 6.2-6.4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c)  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

        8.2 ppkt 6.5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

9. Dokumenty, o których mowa w pkt. 8 ppkt 8.1 lit. a i c oraz ppkt 8.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 8 ppkt 8.1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

10. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. 9 stosuje się odpowiednio.

11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

12. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów, o których mowa w Rozdziale 6, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

16. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeśli Zamawiający wyraził zgodę, w szczególnie uzasadnionych przypadkach na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, oświadczeń, ofert oraz innych dokumentów również w jednym
z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.

17. Kopie dowodu wpłaty wadium.

18. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 2 i 5 oraz odpowiednio dla tam wymienionych równoważnych lub którzy złożyli te dokumenty, ale zawierają błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub/i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

19. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.

20. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w rozdziale 6 pkt. 6 ppkt. 6.2. – w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją „za zgodność z oryginałem” pieczęcią Wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważniającej. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

21. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.4 Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2 KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1 Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. cena ofertowa        - 96 % (max. 96 pkt),

2. termin realizacji    -   4 % (max.  4 pkt).

IV.2.2 Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3 ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

     1. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy;

     2. Wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

IV.4 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzd.zwolen.finn.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, ul. L. Perzyny 86, pokój nr 2

IV.4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, ul. L. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń, pokój nr 2 (sekretariat) – do 01.03.2016 roku do godz. 10.00

IV.4.3) Termin otwarcia ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, ul. L. Perzyny 86, pokój nr 2, dnia 01.03.2016 roku o godz. 10.15

IV.4.4) Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.5) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

IV.6) Informacje dodatkowe:

brak

 

-

15‑07‑2016 14:06:11
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

-

15‑07‑2016 14:02:09
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
374KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
325KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
226KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
46KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
92KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
58KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
69KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
64KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 17 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Mordziński , w dniu:  15‑02‑2016 10:32:01
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Artur Banaszek , w dniu:  15‑02‑2016 10:32:01
Data ostatniej aktualizacji:
15‑07‑2016 14:15:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive