-- Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego (1/2 etatu) w Powiatowym Zarządzie Dróg w Zwoleniu


DYREKTOR POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

w Powiatowym Zarządzie Dróg w Zwoleniu, ul. Doktora Perzyny 86

Wymiar etatu: pół etatu

1. Wymagania niezbędne:

- Spełnienie warunków zapisanych w art.54 ust.2 ustawy Finanse publiczne z dnia 27 sierpnia 2009 r.(Dz.U.Nr 157, poz.1240) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458).

Głównym księgowym może być osoba, która :

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5) spełnia jeden z poniższych warunków:

- ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i 3-letnia praktyka w księgowości;

- ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;

- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;

- jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów.

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość finansów publicznych, ustawy o rachunkowości, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy, prawa zamówień publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ZFŚS,

2) pożądany staż pracy w jednostkach budżetowych;

3) umiejętność obsługi komputera, w tym dobra znajomość programów płacowych, księgowych, Płatnika, bankowości elektronicznej.

4) umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

5) sumienność,

6) dokładność,

7) umiejętność pracy w zespole.

3. Zadania wykonywane na stanowisku:

1) prowadzenie pełnej rachunkowości jednostki;

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

3) opracowywanie dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

5) prowadzenie ksiąg inwentarzowych;

6) nadzorowanie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami;

7) opracowywanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola i nadzór nad prawidłową ich realizacją;

8) dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy;

9) prowadzenie spraw socjalnych pracowników;

10) zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i wyrejestrowywanie z ubezpieczenia społecznego pracowników i zleceniobiorców;

11) naliczanie wynagrodzeń oraz prowadzenie rozliczeń z ZUS z wykorzystaniem programu komputerowego;

12) sporządzanie i przekazywanie wymaganych sprawozdań, deklaracji, analiz i informacji uprawnionym jednostkom;

13) prowadzenie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw.

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny;

b) życiorys zawodowy (CV);

c) oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe:

d) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

e) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;

f) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

g) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

List motywacyjny i CV należy zaopatrzyć klauzulą o następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)".

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i wzory oświadczeń do pobrania ze strony oraz w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Zwoleniu.
Umowa o pracę na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nie określonyKandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.


5. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres:

Powiatowy Zarząd Dróg

ul. Doktora Perzyny 86

26-700 Zwoleń

z dopiskiem: "Nabór na stanowisko Głównego Księgowego"

w terminie do dnia 17 listopada 2010r do godz. 1500.

Inne informacje:

- o stanowisko mogą ubiegać się tylko obywatele polscy zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458);

- dokumenty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane;

- kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru będą powiadomieni telefonicznie

o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;

- kandydat przystępujący do rozmowy kwalifikacyjnej przedkłada do wglądu dokument tożsamości;

- informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP a także na tablicy informacyjnej Powiatowego Zarządu Dróg w Zwoleniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu ( 048 ) 676 4956.

Plik doc Kwestionariusz osobowy
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
44KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Oświadczenie
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
37KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Mordziński
email: pzdzwolen@wp.pl tel.:048 676 49 56
, w dniu:  05‑11‑2010 14:38:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mordziński
email: pzdzwolen@wp.pl tel.:048 676 49 56
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
05‑11‑2010 14:48:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive