- PZD.T.262.05.2013 Przebudowa chodnika w m. Zwoleń w ciągu drogi powiatowej nr 4513W Zwoleń - Kroczów - Kazanów


"Przebudowa chodnika w m. Zwoleń w ciągu drogi powiatowej nr 4513W Zwoleń - Kroczów - Kazanów"
Nr ogłoszenia: 425660-2013; data zamieszczenia: 18.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I.1) NAZWA I ADRES:

Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu
ul. L. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń
tel. (048) 676 4957; fax. (048) 676 4956, email pzdzwolen@wp.pl
Adres strony internetowej: https://bip.pzd.zwolen.finn.pl zakładka "Przetargi
Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7.00 - 15.00

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Przebudowa chodnika w m. Zwoleń w ciągu drogi powiatowej nr 4513W Zwoleń - Kroczów - Kazanów

II.1.2 Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane

II.1.3 Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Zakres robót obejmuje:

ZADANIE NR 1.
Przebudowa chodnika w m. Zwoleń ul. Targowa w ciągu drogi powiatowej nr 4513W Zwoleń - Kroczów - Kazanów


I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą - 0,159 km
1.2 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7 (materiał z rozbiórki w dyspozycji Zamawiającego) - 250,34 m2
1.3 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm, na podsypce piaskowej - 159,00 m
1.4 Ręczne rozebranie zjazdów z trylinki - 44,20 m2
1.5 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm - 159,00 m
1.7 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 3 km - 29,98 m3
II. Podbudowy
2.1 Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV - 254,93 m2
2.2 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. II-VI - 31,28 m2
2.3 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II - 286,21 m2
2.4 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm - 254,93 m2
2.5 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=7,5MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm - 31,28 m2
III. Obrzeża i krawężniki
3.1 Rowki pod obrzeża, krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 13x20 cm i 30x30 cm w gruncie kat. III - 324,80 m
3.2 Ława pod obrzeża, krawężniki betonowa z oporem - 14,91 m3
3.3 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej - 159,00 m
3.4 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej - 165,80 m
IV. Nawierzchnie
4.1 Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce
cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 254,93 m2
4.2 Zjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej - 31,28 m2
V. Roboty wykończeniowe
5.1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. III - 119,90 m2
5.2 Humusowanie wraz z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. - 119,90 m2
5.3 Uzupełnienie betonem szczeliny pomiędzy krawężnikiem a nawierzchnią jezdni - 159,00 m
VI. Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego
6.1 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych na jezdni (przejścia dla pieszych) farbą chlorokauczukową - malowanie cienkowarstwowe - 10,00 m2
6.2 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm - 2,0 szt.
6.3 Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (D-6) - 2,0 szt.

ZADANIE NR 2.
Przebudowa chodnika w m. Zwoleń ul. Hubala w ciągu drogi powiatowej nr 4513W Zwoleń - Kroczów - Kazanów


I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą - 0,238 km
1.2 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) - 1,0 szt.
1.3 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) - 2,0 szt.
1.4 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej - 39,00 m2
1.5 Ręczne rozebranie zjazdów z betonu o grubości 12 cm - 39,00 m2
1.6 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm - 213,60 m
1.7 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 3 km - 7,80 m3
II. Roboty ziemne
2.1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - 413,57 m2
2.2 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 3 km grunt. kat. I-II - 62,04 m3
III. Odwodnienie korpusu drogowego
3.1 Studnie chłonne z kręgów o śr. 0.8 m i głębokości 2.0 m - 1,0 szt.
3.2 Studnie chłonne z kręgów o śr. 1.0 m i głębokości 2.0 m - 1,0 szt.
IV. Podbudowy
4.1 Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV - 391,57 m2
4.2 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. II-VI - 102,00 m2
4.3 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II - 493,57 m2
4.4 Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie - grubość warstwy po zag. 10 cm - 493,57 m2
4.5 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm - 391,57 m2
4.6 Podbudowa betonowa bez dylatacji o Rm=20 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 15,00 m2
4.7 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=7,5MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm - 87,00 m2
V. Obrzeża i krawężniki
5.1 Rowki pod obrzeża, krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 13x20 cm i 30x30 cm w gruncie kat. III - 505,00 m
5.2 Ława pod obrzeża, krawężniki betonowa z oporem - 22,35 m3
5.3 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej - 232,50 m
5.4 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej - 272,50 m
5.5 Regulacja wysokościowa krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo - piaskowej - 9,00 m
VI. Nawierzchnie
6.1 Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce
cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 391,57 m2
6.2 Zjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej - 87,00 m2
6.3 Ciek z dwóch rzędów kostki gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 7 cm - 15,00 m2
VII. Roboty wykończeniowe
7.1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. III - 295,00 m2
7.2 Humusowanie wraz z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. - 295,00 m2
7.3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3 - studnie telefoniczne - 2,0 szt.
7.4 Wykonanie malowania słupów oświetlenia ulicznego farbami olejnymi na kolor żółto-czarny do wys. 1,5 m - 0,39 m2
VIII. Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego
8.1 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych na jezdni (przejścia dla pieszych) farbą chlorokauczukową - malowanie cienkowarstwowe - 20,00 m2
8.2 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm - 4,0 szt.
8.3 Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (D-6) - 4,0 szt.

II.1.4 Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 PZP Zamawiający dopuszcza zamówienia uzupełniające, stanowiących nie więcej niż 40 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

II.1.5 Wspólny słownik zamówień (CPV):

45.00.00.00-7 - Roboty budowlane
45.23.31.42-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

II.1.6 Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak

Zamawiające podzielił zamówienie na części:

Zadanie nr 1. Przebudowa chodnika w m. Zwoleń ul. Targowa w ciągu drogi powiatowej nr 4513W Zwoleń - Kroczów - Kazanów

Zadanie nr 2. Przebudowa chodnika w m. Zwoleń ul. Hubala w ciągu drogi powiatowej nr 4513W Zwoleń - Kroczów - Kazanów


II.1.7 Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

II.2 CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:


- Zadanie nr 1 do 06.12.2013 r
- Zadanie nr 2 do 13.12.2013 r

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Zadanie nr 1 - 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych)
Zadanie nr 2 - 1 200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych)

Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. do dnia 03.12.2013 r

Termin wniesienia wadium upływa dnia 04.11.2013 r o godzinie 10.00.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1 Warunki udziału w postępowaniu:


1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający żąda by wykazał, iż wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed dniem składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie:

a) co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie, w zakres których wchodziło wykonanie chodnika lub ścieżki rowerowej z kostki betonowej lub brukowej o powierzchni minimum 300,00 m2, a wartości tych robót w ramach umowy nie była niższa niż 60 000,00 PLN.
1.2.1 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia publicznego, opisany sposób dokonania oceny warunku w pkt 1.2. a) musi być spełniony przez jednego z Wykonawców;
1.2.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami, niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda by wykazał co najmniej:

1.3.1. Osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, tj.:
1.3.1.1 Co najmniej jednym kierownikiem robót, który:
a) posiada uprawnienia budowlane (wymagane prawem budowlanym) do kierowania robotami w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniejszych obowiązujących przepisów;
b) posiada doświadczenie w zakresie kierowania robotami drogowymi, w tym co najmniej 1 zakończonej budowie - jako kierownik robót przy budowie /przebudowie /remoncie chodnika lub ścieżki rowerowej z kostki betonowej lub brukowej o powierzchni nie mniejszej niż 300,00 m2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia publicznego, opisany sposób dokonania oceny warunku w pkt 1.3.1 może być spełniony przez Wykonawców łącznie
1.3.2 Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami, niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia
1.3.3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia publicznego, opisany sposób dokonania oceny warunku w pkt 1.3.1 może być spełniony przez Wykonawców łącznie
1.3.4 Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami, niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

1.4 Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Dla uznania, że wykonawca spełnia warunku sytuacji ekonomicznej, zamawiający żąda, by wykonawca wykazał co najmniej:
1.4.1 posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 200 000,00 PLN.
1.4.2 posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 60 000,00 PLN

Wykonawca może polegać na zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami, niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

2. Ocena potwierdzenia czy wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału, zawartych w ust. od 1.1 - 1.4, nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale 6 ust. 2 siwz. Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, że wykonawca spełnia warunek udziału na dzień składania ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowaniu po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

3. Jeżeli wykonawca wykaże, że spełnienia warunki udziału w postępowaniu o których mowa w ust. 1, polegając na zasobach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go nim stosunków, a nie udowodni, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi na czas realizacji części zamówienia, zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia publicznego, wyżej wymienione warunki w ust. 1.1 - 1.4 może być spełniony przez Wykonawców łącznie.

5. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że brak jest podstaw do jego wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena tego warunku nastąpi na podstawie załączonych do oferty przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale 6 ust. 5 siwz. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia braku podstaw niespełnienia warunku z art. 24 ust. 1, spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowaniu na mocy art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 2 pkt. 4, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

III.3.2 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w załączonych do wniosku dokumentach i oświadczeniach. Z treści tych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wykonawca spełnia wszystkie warunki.

Zaleca się złożenie Oferty wg. wypełnionego formularza wraz z załącznikami, dostępnymi na stronie zamawiającego http://bip.pzd.zwolen.finn.pl

III.3.3 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Sporządzony przez Wykonawcę wg instrukcji podanej w załączniku nr 1 do SIWZ Druk oferty.
2. W celu potwierdzenia, spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu spełnienia określony został przez Zamawiającego w rozdziale 5 SIWZ Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
2.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp z godnie z wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 3 do SIWZ.
2.2. Wykaz wykonanych robót budowlanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem składania ofert w postępowaniu o udzielnie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenie dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - załącznik nr 4 do SIWZ;
2.3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SIWZ
2.4 Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień załącznik nr 7 do SIWZ ;
2.5 Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
2.6 Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

3. Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 5 niniejszego rozdziału.

4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2.5 niniejszego 6 rozdziału, dotyczącej tych podmiotów.

5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda oświadczeń i dokumentów:

5.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór oświadczenia - na załączniku nr 8 do SIWZ);

5.2 aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centrali ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

5.3 aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

5.4 aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

5.5 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

5.6 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
5.7 listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm) lub oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 10 do SIWZ

6. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 5, wymienione w:
7.1 pkt 5.2-5.4 i pkt 5.6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

7.2 pkt 5.5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy

8. Dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt 7.1 lit. a i c oraz pkt 7.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 7 pkt 7.1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

9. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

11. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w rozdziale 5 ust. 1 pkt. 1.3.3 i 1.4.4, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

15. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeśli zamawiający wyraził zgodę, w szczególnie uzasadnionych przypadkach na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń, ofert oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.

16. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w rozdziale 6 ust. 5 pkt. 5.2. - w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją "za zgodność z oryginałem" pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważniającej. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

17. Kopie dowodu wpłaty wadium.

18. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 5 oraz odpowiednio dla tam wymienionych równoważnych lub którzy złożyli te dokumenty, ale zawierają błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia lub/i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

19. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.

20. Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

III.4 Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1 Tryb udzielenia zamówienia
: przetarg nieograniczony

IV.2 KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1 Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100%

IV.2.2 Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna
: nie

IV.3 ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
1. Zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;
2. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy;
3. Wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

IV.4 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia
: http://bip.pzd.zwolen.finn.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem
: Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, ul. L. Perzyny 86, pokój nr 7

IV.4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, ul. L. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń, pokój nr 7 (sekretariat) - do 04.11.2013 roku do godz. 10.00

IV.4.3) Termin otwarcia ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, ul. L. Perzyny 86, pokój nr 7, dnia 04.11.2013 roku o godz. 10.15

IV.4.4) Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.5) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej
:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

IV.6) Informacje dodatkowe


brak

Ogłoszenie o wyniku postępowania

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik doc Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
226KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Oferta - załącznik nr 1 do SIWZ
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
76KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik xls Kosztorys ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
54KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Oświadczenie - art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 3 do SIWZ
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
57KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Wykaz robót - załącznik nr 4 do SIWZ
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
62KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Wzór umowy - załącznik nr 5 do SIWZ
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
121KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Wykaz osób - załącznik nr 6 do SIWZ
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
66KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Oświadczenie - wymagane uprawnienia - załącznik nr 7 do SIWZ
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
55KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Oświadczenie - art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 8 do SIWZ
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
55KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 15 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Mordziński
email: pzdzwolen@wp.pl tel.:048 676 49 56
, w dniu:  18‑10‑2013 13:04:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mordziński
email: pzdzwolen@wp.pl tel.:048 676 49 56
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
07‑11‑2013 10:11:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive