- Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 4529W Jasieniec Solecki - Mierziączka w km od 5+340 do km 7+590.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
ROBOTY BUDOWLANE


Zamawiający : Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu
ul. L. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń
tel. (048) 676 4957; fax. (048) 676 4956, email pzdzwolen@wp.pl

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia od 14 000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych

Sposób uzyskania dokumentów zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest odpłatnie w siedzibie zamawiającego (25,0 zł): Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, ul. L. Perzyny 86 , 26-700 Zwoleń
oraz na stronie internetowej: https://bip.pzd.zwolen.finn.pl zakładka "Przetargi"
Osobą upoważniona do kontaktu z oferentami: Jan Chałdaś
Tel. (048) 676 4957

I. Przedmiot zamówienia:

Przebudowa drogi powiatowej nr 4529W Jasieniec Solecki - Mierziączka w km od 5+340 do km 7+590.

II. Zakres robót.

Zakres robót obejmuje:

I. Prace przygotowawcze.
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym. Trasy dróg w terenie równinnym - 2,250 km
2. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (profilowanie jezdni) - 2 000,0 m2
3. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (profilowanie przy mostach) - 250,00 m2

II. Przepust o średnicy 40 cm.

4. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas min. - bit. gr. 4 cm - 5,00 m2
5. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o gr. 15 cm - 5,00 m2
6. Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległości do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat I-II - 4,25 m3
7. Rozebranie rurowego przepustu betonowego o śr. 40 cm. - 8,50 m
8. Nasypy wykonane koparkami zagarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu, grunt kat. I-II. - 7,65 m3
9. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm - 5,00 m2
10. Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. - 5,00 m2

III. Przepust o średnicy 80 cm.

11. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas min. - bit. gr. 4 cm - 10,00 m2
12. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o gr. 15 cm - 10,00 m2
13. Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległości do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat I-II - 25,87 m3
14. Rozebranie rurowego przepustu betonowego o śr. 80 cm - 7,70 m
15. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm) - 6,16 m2
16. Wykonanie przepustu z rur PEHD fi 60 cm - 9,00 m
17. Nasypy wykonane koparkami zagarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu, grunt kat. I-II. - 27,10 m3
18. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm - 10,00 m2
19. Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - 10,00 m2
20. Wykonanie zjazdów gruntowych szer. 4,0 m z rur PEHD śr. 40 cm - 2 szt.

IV. Nawierzchnia.

21. Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową st. II , transport mieszanki samochodami samowyładowczymi (doprofilowanie) - 843,75 m3
22. Nawierzchnie z mieszanek mineralno - asfaltowych st. II grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi - 11 275,0 m2

V. Pobocza i rów.

23. Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. I-II (wykonanie rowu przydrożnego) - 400,0 mb
24. Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głęb. 15 cm, w gruntach kat. II-IV - 60,0 m2
25. Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie na całej szerokości koryta lub drogi, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. - 60,0 m2
26. Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - 60,0 m2
27. Doprofilowanie (uzupełnienie ziemią urodzajną zaniżonych) poboczy szerokości 1,0 m (śr. 10 cm) wraz z zagęszczeniem - 3 180,0 m2
28. Wykonanie poboczy gruntowych szer. 1,0 m. Formowanie i zagęszczanie poboczy z gruntu z dokopu (średnio 25 cm). - 1 200,0 m2

Zamawiający dopuszcza możliwość zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: do 29.08.2008 r

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
- Złożyli ofertę odpowiadającą zasadom określonym w ustawie - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r., nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560);
- Złożyli ofertę spełniającą warunki niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
- W okresie pięciu lat zrealizowali min. 2 roboty budowlane, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością (referencje);
- Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jak również przy wykonaniu zamówienia będzie zatrudniony kierownik budowy o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania zamówienia, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, wymaganymi przepisami prawa budowlanego i ustawy "o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów";
- Posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu zamówienia
- Udzielą gwarancji na wykonany przedmiot umowy (36 miesięcy);
- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania.

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:


1. Kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą cenę zamówienia (załącznik nr 1);
Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich
pozycjach występujących w kosztorysie ofertowym.
2. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2).
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający, że wykonawca prowadzi działalność w zakresie wykonywania prac objętych zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7. Aktualne zaświadczenie z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, obejmujących wykonanie budowy dróg - z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania (wraz z załączonymi referencjami) - załącznik nr 7
9. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy.
10. Oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu osoby posiadającej aktualne wymagane ustawami - Prawo budowlane, uprawnieniami do kierowania robotami drogowymi.
11. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na czas prowadzenia robót wynikających z niniejszej siwz.
12. Oświadczenie (załącznik nr 8)

WADIUM:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 8 600,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset złotych 00/100 zł).
Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. do dnia 04.07.2008 r
Termin wniesienia wadium upływa dnia 05.06.2008 r o godzinie 9.30.


KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: Cena - 100%
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, ul. L. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń, pokój nr 7 (sekretariat) - do 05.06.2008 roku do godz. 09.30

OTWARCIE OFERT:
Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, ul. L. Perzyny 86, pokój nr 7, dnia
05.06.2008 r. o godz. 11.00.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Kosztorys ofertowy - załącznik nr 1

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oferta - załącznik nr 2

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wzór Umowy - załącznik nr 3

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Opis techniczny - załącznik nr 4

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Załącznik nr 5

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Warunki prowadzenia robót w pasie drogowym - załącznik nr 6.doc

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz robót - załącznik nr 7.doc

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oświadczenie - załącznik nr 8.doc

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Artur Banaszek , w dniu:  16‑05‑2008 10:07:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Artur Banaszek , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
16‑05‑2008 14:15:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive