- Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

ROBOTY BUDOWLANE


Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu

ul. L. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń

tel. (048) 676 4957; fax. (048) 676 4956, email pzdzwolen@wp.pl


Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia od 14 000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych


Sposób uzyskania dokumentów zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest odpłatnie w siedzibie zamawiającego (25,0 zł): Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, ul. L. Perzyny 86 , 26-700 Zwoleń oraz na stronie internetowej: www.zwolenpowiat.pl zakładka "Ogłoszenie i przetargi"

Osobą upoważniona do kontaktu z oferentami: Jan Chałdaś

Tel. (048) 676 4957


I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 1 m2 remontu cząstkowego nawierzchni bez wycinki.


Opis przedmiotu zamówienia:


Zadanie nr 1

Drogi powiatowe na terenie gmin: Tczów, Kazanów i częściowo Zwoleń.


3532W Gózd - Rawica

3533W Kłonówek - Rawica

3534W Makowiec - Rawica

4502W Kazanów - Zakrzówek

3536W Odechów - Sienno - Ostrowiec Św.

3548W Iłża - Wólka Gonciarska

4510W Rawica - Borki

4512W Zwoleń - Tczów

4513W Zwoleń - Kroczów - Kazanów

4514W Przez wieś Sydół

4515W Tczów - Wincentów

4516W Bartodzieje - Kazanów

4517W Osuchów - Wólka Gonciarska

4518W Kazanów - Ostrownica - Kowalków

4519W Kazanów - WielgiePrzewidywana ilość robót (szacunkowo) - 2 670,00 m2, w tym:


poz. nr 1

- naprawa płytkich uszkodzeń pokrowca bitumicznego - do 2 cm (zgodnie z pkt. 5.2.b Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) w ilości 1 602,0 m2.

poz. nr 2

- naprawa średnich uszkodzeń pokrowca bitumicznego - powyżej 2 cm o nienaruszonej podbudowie (zgodnie z pkt. 5.2.c Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) w ilości 666,0 m2.

poz. nr 3

- naprawa głębokich uszkodzeń powyżej 4 cm o naruszonej warstwie podbudowy (zgodnie z pkt. 5.2.d Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) w ilości 402,0 m2.


Zadanie nr 2

Drogi powiatowe na terenie gmin: Policzna i częściowo gmina Zwoleń.


3520W Suskowola - Policzna

3569W Sucha - Męciszów

4503W Policzna - Stary Grudek

4504W Stary Grudek - Sarnów

1742W Garbatka - Czarnolas

4505W Policzna - Chechły - do dr.44

4506W Zwoleń - Gniewoszów

1743W Gniewoszów - Chechły

4509W Władysławów - Ługi

4507W Jedlanka - Karczówka

4508W Zwoleń - Filipinów


Przewidywana ilość robót (szacunkowo) - 1 590,00 m2, w tym:


poz. nr 1

- naprawa płytkich uszkodzeń pokrowca bitumicznego - do 2 cm (zgodnie z pkt. 5.2.b Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) w ilości 954,0 m2.

poz. nr 2

- naprawa średnich uszkodzeń pokrowca bitumicznego - powyżej 2 cm o nienaruszonej podbudowie (zgodnie z pkt. 5.2.c Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) w ilości 397,0 m2.

poz. nr 3

- naprawa głębokich uszkodzeń powyżej 4 cm o naruszonej warstwie podbudowy (zgodnie z pkt. 5.2.d Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) w ilości 239,0 m2.


Zadanie nr 3

Drogi powiatowe na terenie gmin: Przyłęk i częściowo Zwoleń.


4521W Szczęście - Babin

4522W Załazy - Zamość

4523W Polesie - Wólka Łagowska

4524W Pająków - Ławeczko - granica województwa (Janowiec)

4526W Łagów - Przyłęk

4527W Zielonka - Łaguszów

4528W Zwoleń - Baryczka - granica województwa (Janowiec)

4529W Jasieniec - Mierziączka

4530W Babin - Stara Tymienica

4531W Lipiny - Lucimia

1937W Chotcza - Lucimia - granica województwa (Janowiec)


Przewidywana ilość robót (szacunkowo) - 3 220,00 m2, w tym:


poz. nr 1

- naprawa płytkich uszkodzeń pokrowca bitumicznego - do 2 cm (zgodnie z pkt. 5.2.b Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) w ilości 1 932,0 m2.

poz. nr 2

- naprawa średnich uszkodzeń pokrowca bitumicznego - powyżej 2 cm o nienaruszonej podbudowie (zgodnie z pkt. 5.2.c Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) w ilości 804,0 m2.

poz. nr 3

- naprawa głębokich uszkodzeń powyżej 4 cm o naruszonej warstwie podbudowy (zgodnie z pkt. 5.2.d Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) w ilości 484,0 m2.


Zadanie nr 4

Drogi powiatowe na terenie gmin: Kazanów, Przyłęk, Policzna, Tczów i Zwoleń.


poz. nr 1

Remont nawierzchni w technologii powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami przy połowie lub całej szerokości remontowanej nawierzchni jezdni, na krótkich odcinkach (max. do 200 mb).

Przewidywana ilość robót szacunkowo - 1 250,0 m2


Miejsce wykonania zamówienia.


Teren powiatu zwoleńskiego


II. Rodzaj zamówienia:


Określenie CPV: 45.23.31.42


III. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.Termin wykonania zamówienia: do 29.05.2009 r


WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:


O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

- Złożyli ofertę odpowiadającą zasadom określonym w ustawie - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r., nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560);

- Złożyli ofertę spełniającą warunki niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

- W okresie pięciu lat zrealizowali min. 2 roboty budowlane, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością (referencje);

- Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jak również przy wykonaniu zamówienia będzie zatrudniony kierownik budowy o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania zamówienia, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, wymaganymi przepisami prawa budowlanego i ustawy "o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów";

- Posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu zamówienia

- Udzielą gwarancji na wykonany przedmiot umowy (12 miesięcy);

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.


Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem

Wykonawcy z postępowania.


INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:


1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1).

2. Oświadczenie (załącznik nr 2)

3. Kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą cenę zamówienia (załącznik nr 3);

Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich

pozycjach występujących w kosztorysie ofertowym.

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający, że wykonawca prowadzi działalność w zakresie wykonywania prac objętych zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8. Aktualne zaświadczenie z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 2 lat robót budowlanych, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, obejmujących wykonanie budowy dróg - z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania (wraz z załączonymi referencjami) - załącznik nr 8

10. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy.

11. Oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu osoby posiadającej aktualne wymagane ustawami - Prawo budowlane, uprawnieniami do kierowania robotami drogowymi.

12. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na czas prowadzenia robót wynikających z niniejszej siwz.

13. Wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia jakim dysponuje Wykonawca (załącznik nr 9)


WADIUM:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100 zł).

Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. do dnia 26.03.2009 r

Termin wniesienia wadium upływa dnia 25.02.2009 r o godzinie 930.


KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: Cena - 100%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, ul. L. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń, pokój nr 7 (sekretariat) - do 25.02.2009 roku do godz. 09.30

OTWARCIE OFERT:

Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, ul. L. Perzyny 86, pokój nr 7, dnia

25.02.2009 roku, o godz. 10.00.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik doc Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
116KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Oferta - załącznik nr 1
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
52KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik rtf Oświadczenie - załącznik nr 2
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/rtf
Rozmiar:
19KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik xls Kosztorys ofertowy - załącznik nr 3
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Wzór Umowy - załącznik nr 4
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
48KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 5
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
283KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Warunki prowadzenia robót w pasie drogowym - załącznik nr 6
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
29KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Wzór harmonogramu - załacznik nr 7
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
26KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Wykaz robót - załącznik nr 8
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 11 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Mordziński
email: pzdzwolen@wp.pl tel.:048 676 49 56
, w dniu:  02‑02‑2009 10:35:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mordziński
email: pzdzwolen@wp.pl tel.:048 676 49 56
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
02‑03‑2009 13:16:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive