- Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4528W Zwoleń - Baryczka w km od 11+400 do km 12+088


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

ROBOTY BUDOWLANE


Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu

ul. L. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń

tel. (048) 676 4957; fax. (048) 676 4956, email pzdzwolen@wp.pl


Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia od 14 000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r., nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560)


Sposób uzyskania dokumentów zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest odpłatnie w siedzibie zamawiającego (25,0 zł): Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, ul. L. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń oraz na stronie internetowej: http://bip.pzd.zwolen.finn.pl zakładka "Przetargi"

Osobą upoważniona do kontaktu z oferentami: Jan Chałdaś

Tel. (048) 676 4957


I. Przedmiot zamówienia:


Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4528W Zwoleń - Baryczka w km od 11+400 do km 12+088.


II. Zakres robót.

Zakres robót obejmuje:

I ETAP CHODNIK

I Prace przygotowawcze

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym - 0,095 km

II Roboty rozbiórkowe chodnik

2. Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7 - 71,25 m2

3. Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm, na podsypce piaskowej - 47,50 mb

4. Rozebranie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm, na podsypce cementowo - piaskowej - 47,50 m

5. Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami skrzyniowymi do 5 t na odległość 1km, przy ręcznym załadunku i wyładunku - 7,70 m3

6. Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat I-II - 71,25 m3

III Chodniki

7. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 - 69,0 mb

8. Obrzeża betonowe o wym. 6x20 cm (kol. grafitowy) na ławie betonowej, wypełnienie spoin zaprawą betonową - 98,0 mb

9. Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm - 78,74 m2

10. Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - 78,74 m2

IV Wjazdy

11. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie, w gruntach kat. II-IV - 15,75 m2

12. Podbudowy z mieszanki betonowej B-7,5, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 10 cm - 15,75 m2

13. Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - 15,75 m2


II ETAP CHODNIK

I Prace przygotowawcze

14. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym - 0,262 km

II Odwodnienie

15. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych na średnia gr. 8 cm - 8,55 m2

16. Mechaniczne rozebranie warstw konstrukcyjnych poddbudowy z kruszywa na gr. do 15 cm - 8,55 m2

17. Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat I-II - 8,20 m3

18. Rozbiórka przepustów z rur betonowych fi 40 cm - 8,30 mb

19. Kucie i rozbiórka betonowych murków oporowych przepustów - 0,54 m3

20. Wykonanie przepustów pod koroną drogi z rur PEHD fi 60 cm na podsypce z kruszyw naturalnych gr. 15 cm wraz z wykonaniem zasypki z gruntu pozyskanego z wykopu i zagęszczeniem - 9,60 mb

21. Wykonanie ścianek czołowych przepustów - umocnienie betonem B-20 - 0,27 m3

22. Załadunek i wywóz gruzu z rozbiórki samochodami skrzyniowymi samowyładowczymi na odl. do 10 km w miejsce wskazane przez inwestora - 2,47 m3

23. Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat I-II (zdjęcie humusu z pobocza) - 82,40 m3

24. Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat I-II (wykonanie nasypu). - 390,0 m3

III Chodniki

25. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 - 468,00 mb

26. Rozebranie koryta ściekowego 25 cm na ławie betonowej gr 10 cm - 140,00 mb

27. Przedłużenie istniejących ścieków podchodnikowych z rur PVC fi 200 mm, dł 1,5 m - 3,0 szt.

28. Ścieki podchodnikowe z rur PVC fi 200 mm, dł. 3,5 m - 3,0 szt.

29. Obrzeża betonowe o wym. 6x20 cm (kol. grafitowy) na ławie betonowej, wypełnienie spoin zaprawą betonową - 542,00 mb

30. Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm - 386,80 m2

31. Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - 386,80 m2

IV Wjazdy

32. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie, w gruntach kat. II-IV - 36,00 m2

33. Podbudowy z mieszanki betonowej B-7,5, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 10 cm - 36,00 m2

34. Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - 36,00 m2

V Roboty wykończeniowe

35. Wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim - 321,00 m2

36. Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową (przejście dla pieszych) - 12,00 m2

III. ZATOKI I PERONY

I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

37. Zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej (humusu z darniną) o gr. warstwy do 15 cm do późniejszego wykorzystania - 36,00 m2

38. Mechaniczne rozebranie warstw konstrukcyjnych poddbudowy z kruszywa na gr. do 15 cm - 5,00 m2

39. Kucie i rozbiórka warstw podbudowy istniejącej drogi o średniej gr. 15 cm - 5,00 m2

40. Demontaż wiat przystankowych o konstrukcji murowanej wraz z odwozem materiałów z rozbiórki - 1,0 szt.

41. Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami skrzyniowymi do 5 t na odległość 1km, przy ręcznym załadunku i wyładunku - 1,15 m3

II. Roboty ziemne

42. Wykopy oraz przekopy wykonane na odkład koparkami o poj. łyżki 0,25 m3 w gruncie normalnej wilgotności kat. I-II - 32,76 m3

43. Ręczne formowanie nasypów z ziemi z odkładu, grunt kat. I-II - 30,00 m3

III. Podbudowa

44. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie, w gruntach kat. II-IV - 36,00 m2

45. Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm - 36,00 m2

46. Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm gr. 15 cm po zagęszczeniu - 36,00 m2

47. Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm po zagęszczeniu - 36,00 m2

IV. Elementy ulic i chodników

48. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 - 52,00 mb

V. Roboty wykończeniowe

49. Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego, grunt kat. II-IV - 115,50 m2

50. Wykonanie trawników siewem z uprzednim humusowaniem ziemią urodzajną - warstwa grubości 5 cm - 115,50 m2

VI. Perony przy zatokach

51. Zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej (humusu z darniną) o gr. warstwy do 15 cm do późniejszego wykorzystania - 72,65 m2

52. Wykopy oraz przekopy wykonane na odkład koparkami o poj. łyżki 0,25 m3 w gruncie normalnej wilgotności kat. I-II z późniejszym wbudowaniem w nasyp - 7,04 m3

53. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie, w gruntach kat. II-IV - 96,20 m2

54. Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm - 96,20 m2

55. Ustawienie obrzeży betonowych chodnikowych o wym. 8x30 cm (kolor szary) na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm - 70,50 mb

56. Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - 96,20 m2


Zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 PZP Zamawiający dopuszcza zamówienia uzupełniające, stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.


III. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.


Termin wykonania zamówienia: do 15.10.2009 r

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:


O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

- Złożyli ofertę odpowiadającą zasadom określonym w ustawie - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r., nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560);

- Złożyli ofertę spełniającą warunki niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

- W okresie pięciu lat zrealizowali min. 2 roboty budowlane, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością (referencje);

- Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jak również przy wykonaniu zamówienia będzie zatrudniony kierownik budowy o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania zamówienia, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, wymaganymi przepisami prawa budowlanego i ustawy "o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów";

- Posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu zamówienia

- Udzielą gwarancji na wykonany przedmiot umowy (36 miesięcy);

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem

Wykonawcy z postępowania.


INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:


1. Kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą cenę zamówienia (załącznik nr 1);

Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia

wartości we wszystkich pozycjach występujących w kosztorysie ofertowym.

2. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2).

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający, że wykonawca prowadzi działalność w zakresie wykonywania prac objętych zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7. Aktualne zaświadczenie z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, obejmujących wykonanie budowy dróg - z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania (wraz z załączonymi referencjami) - załącznik nr 7

9. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy.

10. Oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu osoby posiadającej aktualne wymagane ustawami - Prawo budowlane, uprawnieniami do kierowania robotami drogowymi.

11. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na czas prowadzenia robót wynikających z niniejszej siwz.

12. Oświadczenie (załącznik nr 8)


WADIUM:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 zł).

Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. do dnia 10.10.2009 r

Termin wniesienia wadium upływa dnia 11.09.2009 r o godzinie 930.


KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: Cena - 100%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, ul. L. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń, pokój nr 7 (sekretariat) - do 11.09.2009 roku do godz.09.30


OTWARCIE OFERT:

Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, ul. L. Perzyny 86, pokój nr 7, dnia

11.09.2009 roku, o godz. 10.00.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik doc Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
142KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik xls Kosztorys ofertowy - załącznik nr 1
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
36KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Oferta - załącznik nr 2
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
40KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Wzór Umowy - załącznik nr 3
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
64KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Opis techniczny - załącznik nr 4
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
44KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 5
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
542KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Warunki prowadzenia robót w pasie drogowym - załącznik nr 6
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
29KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Wykaz robót - załącznik nr 7
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik rtf Oświadczenie - załącznik nr 8
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/rtf
Rozmiar:
20KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Mordziński
email: pzdzwolen@wp.pl tel.:048 676 49 56
, w dniu:  21‑08‑2009 11:17:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mordziński
email: pzdzwolen@wp.pl tel.:048 676 49 56
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
14‑09‑2009 13:36:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive