- Przebudowa drogi powiatowej nr 4528W Zwoleń - Baryczka' - Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (RPO WM)


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

- ROBOTY BUDOWLANEW POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE

PRZETARGU OGRANICZONEGO - art. 47 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

Tekst jednolity z dnia 20 listopada 2007 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

O ustalonej wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 w/w ustawy, tj. poniżej 5 150 000,00 euroSEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1.Oficjalna nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, ul Perzyny 86, 26-700 Zwoleń, tel./fax 0-48 676-49-56, e-mail - pzdzwolen@wp.pl


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1. Nazwa nadana zadaniu przez Zamawiającego: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4528W Zwoleń - Baryczka".

II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.1.3. Określenie przedmiotu, wielkość i zakres zamówienia.


DANE OGÓLNE:


  1. Powierzchnia bitumiczna drogi z poszerzeniem i zjazdami na drogi podporządkowane - 47 048,63 m2
  2. Powierzchnia zjazdów bitumicznych indywidualnych - 483,10 m2
  3. Powierzchnia chodników z kostki brukowej - 1 131,20 m2
  4. Powierzchnia zjazdów z kostki brukowej - 219,40 m2
  5. Powierzchnia peronów z kostki brukowej - 1 013,90 m2
  6. Powierzchnia bitumiczna zatok autobusowych - 586,00 m2
  7. Długość przepustów do przebudowy - 156,00 mb


LOKALIZACJA I STAN ISTNIEJĄCEJ DROGI:


Odcinek drogi objętej przebudową zlokalizowany jest w ciągu drogi powiatowej klasy "Z" (zbiorczej) Nr 4528W Zwoleń - Baryczka, począwszy od prostopadłego skrzyżowania z drogą krajową nr 12 - ul. Jana Pawła z ulicą Wiślaną w km 00+017,80 gdzie ustala się początek. Koniec opracowania - etapu I ustalono w km 07+617,80 (skrzyżowanie w miejscowości Babin).

Trasa drogi przebiega częściowo w terenie zabudowanym wzdłuż obustronnej zabudowy mieszkalnej, gdzie w chwili obecnej pełni rolę drogi dojazdowej do posesji i działek rolnych oraz stanowi najkrótsze połączenie między powiatem zwoleńskim i puławskim.

W granicach pasa drogowego występuje etapowo uzbrojenie podziemne tj. sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, które nie koliduje z planowaną przebudową.

Droga na odcinku projektowanym posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości od 5,0 do 6,0 m w przekroju ulicznym tj. jezdnia wydzielona jednostronnym krawężnikiem wzdłuż ul. Wiślanej odc. ok. 650 mb. Szerokość korony wynosi 9-15 m. Trasa przebiega w terenie płaskim, wydzielone pobocza obustronne gruntowe, rowy odwadniające i przepusty drogowe, jedynie na krótkich odcinkach w poboczu wzdłuż trasy drogi zlokalizowano liniowe zagłębienia w charakterze niecki zdolne do przechwytywania i odprowadzania wody opadowej z jezdni i poboczy.

Przebudowa przewiduje wykonanie obustronnych poszerzeń jezdni (2x0,25m) i dodatkowych na łukach oraz wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez doprofilowanie z BA w ilości 120 kg/m2, którą w projekcie przyjęto jako dolną warstwę podbudowy i zaprojektowano warstwę ścieralną z mieszanki mineralno - asfaltowej z BA 0/20 mm gr. 4 cm. Dodatkowo na łukach poziomych, które w opracowaniu opisano łukami kołowymi normatywnymi w celu zachowania prawidłowych pochyleń i spadków planuje się wykonanie doprofilowanie z tłucznia 0/20 mm.

Założeniem projektowym jest także budowa chodników, wjazdów indywidualnych w technologii kostki brukowej oraz technologii bitumicznej, budowa zatok autobusowych i peronów, przebudowa i budowa przepustów pod koroną drogi, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego jezdni.


ZAKRES PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY:


II.1.4. Wspólny słownik zamówień (PCV): 45.23.31.20-6; 45.23.32.22-1

II.1.5. Czy dopuszcza się składanie oferty częściowej: NIE

II.1.6. Czy dopuszcza się składanie oferty wariantowej: NIE

II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: NIE


II.2. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 7 miesięcy liczonych od daty podpisania Umowy.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wadium w kwocie 20 000,0 zł należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (art. 45 ust. 3).


III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU


Warunkiem udziału postępowaniu jest spełnienie poniższych wymagań:


A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:


1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

W szczególności zamawiający wymaga, by wykonawca wykazał, że spełnia warunek:

2.1 W zakresie doświadczenia wykonawca wykaże że:

2.1.1 Wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie dróg, z tym że wymienione roboty w swoim zakresie rzeczowym muszą zawierać budowę lub przebudowę drogi o łącznej długości nie mniejszej niż 3 500,0 m. Łączna wartość każdej z wykonanych robót nie może być mniejsza niż 2,5 mln. zł.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia publicznego, wyżej wymieniony warunek może być spełniony przez Wykonawców łącznie.


2.2. W zakresie dysponowania potencjałem technicznym wykonawca wykaże, że:

2.2.1 Dysponuje potencjałem technicznym w zakresie następującego sprzętu i urządzeń spełniającym minimalne wymagania sprzętowe jak i ilościowe:

a) Zamiatarka mechaniczna - (szerokość robocza 150 cm, wyposażona w dodatkową szczotkę boczną) - 1 szt.

b) Równiarka drogowa - (moc silnika 160 KM, szerokość lemiesza 360 cm, wyposażona dodatkowo w zrywak) - 1 szt.

c) koparka podsiębierna - (pojemność łyżki powyżej 0,3 m3) - 1 szt.

d) rozkładarka mas bitumicznych - (sterowana elektronicznie, szerokość układania 5,5 m) - 1 szt.

e) samochodem samowyładowczym o ładowności 6 ton - 4 szt.

f) walec stalowy gładki - wibracyjny - (masa własna 9 ton, szerokość robocza 1,5 m, bębny dwudzielne) - 1 szt.

g) walec gumowy statyczny - (masa operacyjna 8,5 ton, szerokość robocza 1,5 m, centralne pompowanie kół) - 1 szt.

h) skrapiarka do asfaltu - 1 szt.

i) wytwórnią mas bitumicznych o wydajności roboczej min 60 Mg/h - 1 szt.

Wymaga się by sprzęt techniczny był sprawny, z aktualnymi przeglądami i dopuszczeniami do użytkowania oraz gotowy do stosowania w zakresie robót związanych z ich przeznaczeniem.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia publicznego, wyżej wymieniony warunek może być spełniony przez Wykonawców łącznie.

W przypadku, gdy wykonawca nie dysponuje wymaganym potencjałem technicznym, przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tego potencjału dla realizacji przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


2.3 W zakresie dysponowania osobami, Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:


2.3.1 Kierownikiem Budowy:

a) wykształcenie wyższe techniczne,

b) doświadczenie zawodowe rozumiane jako:

- min 10-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy

- min 1 zakończonej budowie - jako kierownik budowy - budowy lub przebudowy dróg o nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o długości drogi nie krótszej niż 2,5 km

c) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zm.);

d) wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym terminem ważności,

2.3.2 Kierownikiem robót drogowych:

a) minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe przy realizacji robót drogowych;

b) doświadczenie w zakresie kierowania robotami drogowymi, w tym co najmniej jednej ukończonej inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę drogi o długości min 1,0 km;

c) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej;

d) wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzony aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę;

2.3.3 minimum pięcioma operatorami sprzętu budowlanego:

a) posiadającym kwalifikacje uprawniające do obsługi

- równiarki drogowej,

- koparki podsiębiernej,

- walca stalowego wibracyjnego,

- walca gumowego statycznego,

- rozkładarki mas bitumicznych,

- wytwórni mas bitumicznych

co najmniej od 3 lat (w oświadczeniu/wykazie wskazać nr uprawnień i rok ich nabycia) z doświadczeniem przy budowie dróg co najmniej od 2 lat (w oświadczeniu/wykazie wskazać inwestycje przy jakich uczestniczył operator);


W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia publicznego, wyżej wymieniony warunek może być spełniony przez Wykonawców łącznie.

W przypadku, gdy wykonawca nie dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób dla realizacji przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia a w szczególności muszą spełniać następujące warunki:

3.1 Osiągnęli w każdym roku obrotowym z ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - za ten okres, roczne przychody netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej 5 mln zł..

3.2 Posiadają środki własne i/lub zdolność kredytową na kwotę minimalną 2,5 mln. zł.

3.3 Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej określonej przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 mln. zł.


W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia publicznego, wyżej wymieniony warunek może być spełniony przez Wykonawców łącznie.


4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tekst jednolity z 2007r Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).


B. Celem potwierdzenia spełnienia warunków o których mowa pkt. A, Zamawiający żąda dokumentów i oświadczeń, potwierdzające spełnienie warunku przez Wykonawcę:


1. Oświadczenie w sprawie spełnienia przez wykonawcę warunków określonych art.22. ust.1 ustawy (w formularzu wniosku)

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

4. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielnie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

5. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

Jeżeli wykonawca nie dysponuje osobami, a będzie dopiero nimi dysponował przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie o którym mowa w ust. 5, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

6. Dokumenty stwierdzające, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia:

- uprawnienia budowlane oraz

- wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w nim terminem ważności

7. Sprawozdanie finansowe albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, dopuszcza się złożenie części sprawozdania: rachunku zysków i strat wraz z informacją dodatkową.

8. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

9. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.


W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie (konsorcjum) dokumenty w pkt 1-3 składa każdy z wykonawców, pozostałe dokumenty wykonawcy składają wspólnie.


10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

10.1 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 10 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- dokumenty o których mowa w ust. 10 i pkt. 10.1 muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

11. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu w przypadku podmiotów występujących wspólnie (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych), ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

C. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:


Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia -nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w załączonych do wniosku dokumentach i oświadczeniach. Z treści tych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wykonawca spełnia wszystkie warunki. Wszyscy wykonawcy którzy spełnią warunki zostaną zaproszeni do składania ofert, chyba że liczba takich wykonawców będzie większa niż 5. W takiej sytuacji zamawiający sporządzi klasyfikację wykonawców wg następujących zasad:

1) za każde wykonane zamówienie polegające na wykonaniu robót wymienionych w rozdziale A, pkt. 2.1.1, potwierdzone dokumentami świadczącymi o należytym wykonaniu wskazanego zamówienia zamawiający przyzna wykonawcy 1 pkt. Zaproszenie do złożenia oferty otrzyma 5 wykonawców z największą ilością punktów.

2) Jeśli tak przeprowadzona klasyfikacja wyłoni więcej niż 5 wykonawców najlepiej spełniających warunki udziału (z powodu równej ilości punktów), zamawiający przeprowadzi dodatkową klasyfikację wykonawców z równą ilością punktów, polegającą na ocenie przychodów netto ze sprzedaży za ostatnie 3 lata. Wykonawca, który uzyskał najwyższy średnioroczny przychód za ostatnie 3 lata (przy zastrzeżeniu spełnienia warunku o którym mowa w pkt 1.3) otrzyma 5 pkt w klasyfikacji dodatkowej, kolejni wykonawcy (maksymalnie czterech)- odpowiednio mniej o jeden punkt. Do składania ofert zostaną zaproszeni wykonawcy z największą ilością punktów, z zastrzeżeniem że łączna liczba wykonawców zapraszanych wynosi 5.


6. Zaleca się złożenie wniosku wg. wypełnionego formularza wraz z załącznikami, dostępnymi na stronie zamawiającego http://bip.pzd.zwolen.finn.pl


7. Dokumenty, oświadczenia, wnioski, wykazy o których mowa w pkt B ust. Od 1 do 9 zostaną uznane za ważne, gdy zostaną złożone w następujących formach:

7.1 dla ust. 1 - oryginał podpisany przez Wykonawcę;

7.2 dla ust. 2 i ust. 3 - kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę;

7.3 dla ust. 4:

a) wykaz robót - oryginał podpisany przez wykonawcę;

b) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie (np. referencje) - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

7.4 dla ust. 5 - wykaz osób w oryginale podpisany przez wykonawcę;

7.5 dla ust. 6 - uprawnienia budowlane, zaświadczenie izby inżynierów budownictwa - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę;

7.6 dla ust. 7, 8 i 9 - sprawozdanie finansowe albo jego część, informacja z banku, polisa - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę;

7.7 dla ust. 10 - kserokopia lub oryginał w zależności od formy załączanego dokumentu;

7.8 dla ust. 11 - oryginał pełnomocnictwa


D. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami


1. Zgodnie z art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami na piśmie, drogą elektroniczną i faksem.

Jeśli korespondencja będzie przekazywana drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

Wniosek wraz z dołączonymi do wniosku dokumentami, oświadczeniami, załącznikami muszą być podpisane przez osobę (y) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.


2. Niniejsze postępowanie w trybie przetargu ograniczonego. Na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu nie podlega uprawnieniom wykonawców z art. 38 ust. 1 - tj. składania zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż wniosek nie jest specyfikacją istotnych warunków zamówienia w rozumieniu Prawa zamówień publicznych.


E. Sposób przygotowania wniosku


1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu musi mieć formę pisemną - (zalecany załącznik nr 1), który zamieszczony jest na stronie Zamawiającego pod adresem http://bip.pzd.zwolen.finn.pl


2. Wniosek powinien zawierać

2.1 Imię, nazwisko, nazwę firmę oraz dokładny adres Wykonawcy oraz datę

sporządzenia wniosku;

2.1 Wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki zgodnie z wymaganiami, zaleca się złożenie wg. kolejności wymaganej w niniejszym ogłoszeniu

3. Zaleca się by dokumenty były sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami). Przedkładane kserokopie dokumentów winny być czytelne, poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby do tego uprawnione.

4. Zaleca się ponumerować każdą z zapisanych stron w następujący sposób 1/n, 2/n, 3/n, ..., n/n - czyli strona bieżąca/ ogólną liczbę stron

5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku,

6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek

7. Wniosek należy umieścić w opakowaniu nieprzezroczystym, zamkniętym w sposób gwarantujący zachowanie poufności jego treści do czasu otwarcia.

8. Na wierzchu opakowania wniosku należy umieścić nazwę i adres własnej firmy oraz zamawiającego, tzn.:

Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu

26 - 700 Zwoleń

ul . L. Perzyny 86

"Wniosek - ""Przebudowa drogi powiatowej nr 4528

Zwoleń - Baryczka" "


9. Wykonawca złoży zastrzeżenie, które dokumenty z jego wniosku są niejawne dla innych uczestników postępowania.

10. Zaleca się zachować kopię złożonych we wniosku dokumentów

11. W przypadku podpisania wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym przez osoby nieuprawnione, musi być dodatkowo załączone upoważnienie, spełniające następujące warunki - Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.


F. Dokumenty, załączniki, oświadczenia należy załączyć wg. następującej kolejności:


1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 1

2. Oświadczenie oferenta - Załącznik nr 2

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający, że wykonawca prowadzi działalność w zakresie wykonywania prac objętych zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Aktualne zaświadczenie z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6. Doświadczenie zawodowe wraz z potwierdzeniami należytego wykonania wykazanych zamówień - Załącznik Nr 4

7. Wykaz podmiotów i osób przewidzianych do realizacji zamówienia - Załącznik Nr 3

8. Kserokopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem, uprawnień wymaganych zgodnie z Prawem budowlanym, kierownictwa wykonawcy w wymaganej branży drogowej oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego osób wymienionych.

9. Potencjał techniczny - wykaz sprzętu i urządzeń - Załącznik nr 5

10. Sprawozdanie finansowe.

11. Informacja z banku.

12. Aktualna polisa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1 Tryb udzielenia zamówienia

IV.1.1 Tryb udzielenia zamówienia - przetarg ograniczony

IV. 1.2 Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5


IV.2 Kryteria oceny ofert

IV.2.1 Kryteria oceny ofert - 100% Cena


IV.3 Czy wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.4 Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

IV.5 Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna - nie dotyczy

IV.6 Informacja o dacie umieszczenia ogłoszenia w BZP - niniejszym ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 18.12.2009 pod numerem 434400.


IV.7 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:


IV.7.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ zostanie przekazana wraz z zaproszeniem do złożenia oferty Wykonawcom, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, zostaną sklasyfikowani na miejscach 1-5 i zostaną zaproszeni do składania ofert.


IV.7.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.01.2010, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu (sekretariat), ul. L. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń.


IV.7.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (liczone od upływu terminu składania ofert).


IV.7.4) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (RPO WM).

Informacja o unieważnieniu postępowania

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik doc Ogłoszenie
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
216KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - załącznik nr 1
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
169KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Oświadczenie - załącznik nr 2
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
168KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Wykaz podmiotów i osób - załącznik nr 3
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
161KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Wykaz robót - załącznik nr 4
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
160KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Potencjał techniczny - wykaz sprzętu i urządzeń - załącznik nr 5
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
168KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Mordziński
email: pzdzwolen@wp.pl tel.:048 676 49 56
, w dniu:  18‑12‑2009 12:31:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mordziński
email: pzdzwolen@wp.pl tel.:048 676 49 56
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
15‑06‑2010 11:09:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive