- Przebudowa drogi powiatowej nr 4518W Kazanów - Ostrownica - Kowalków


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

ROBOTY BUDOWLANE


Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu

ul. L. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń

tel. (048) 676 4957; fax. (048) 676 4956, email pzdzwolen@wp.pl


Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia od 14 000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r., nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560)


Sposób uzyskania dokumentów zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest odpłatnie w siedzibie zamawiającego (25,0 zł): Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, ul. L. Perzyny 86 , 26-700 Zwoleń oraz na stronie internetowej: http://bip.pzd.zwolen.finn.pl zakładka "Przetargi"

Osobą upoważniona do kontaktu z oferentami: Jan Chałdaś

Tel. (048) 676 4957


I. Przedmiot zamówienia:


Przebudowa drogi powiatowej nr 4518W Kazanów - Ostrownica - Kowalków.


II. Zakres robót.


Zakres robót obejmuje:


* Przebudowa drogi powiatowej nr 4518W Kazanów - Ostrownica - Kowalków w km od 4+120 do km 4+281 w m. Ostrownica

I. Prace przygotowawcze.

 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym - 0,161 km
 2. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas min. - bit. gr. 4 cm - 985,10 m2
 3. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o gr. 15 cm. - 985,10 m2
 4. Wycinka drzew o średnicy pnia 46-55 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc i gałęzi - 13 szt.

II. Podbudowa

5. Wykopy oraz przekopy wykonane na odkład koparkami o pojemności łyżki 0,25 m3 w gruncie kat. III - 7,29 m3

6. Wykonanie przepustu z rur PEHD fi 40 cm na podsypce z kruszywa naturalnego 0/20 mm gr. 15 cm wraz z zasypaniem z gruntu pozyskanego z dokopu i zagęszczeniem - 9,0 mb

7. Ścianki czołowe z betonu B-15 dla przepustów z rur o średnicy 40 cm - 2 szt.

III. Nawierzchnia.

 1. Warstwy odsączające z piasku zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy 10 cm - 1 035,0 m2
 2. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 1 035,0 m2
 3. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - 1 035,0 m2
 4. Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową st. II, transport samochodami samowyładowczymi (warstwa wyrównawcza - średnio 100,0 kg/m2) - 103,50 t
 5. Nawierzchnie z mieszanek mineralno - asfaltowych st. II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi -984,70 m2

IV. Pobocza i wjazdy

 1. Wykonanie poboczy gruntowych obustronnie szerokości 0,75 m - 231,68 m2
 2. Wykonanie rowu przydrożnego odwadniającego na gł. 0,45 m z profilowaniem skarp 1:1, szerokość dna 0,4 m - 52,33 m3


* Przebudowa drogi powiatowej nr 4518W Kazanów - Ostrownica - Kowalków w km od 5+256 do km 6+236 w m. Ostrownica


I. Prace przygotowawcze.

 1. Prace pomiarowe w terenie równinnym - 0,980 km

II. Podbudowa

2. Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - (doprofilowanie istniejącej podbudowy szer. 5,10 m) - 2 499,00 m2

III. Nawierzchnia.

 1. Nawierzchnie z mieszanek mineralno - asfaltowych st. II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi - 4 900,0 m2

IV. Roboty wykończeniowe (pobocza)

 1. Doprofilowanie (uzupełnienie ziemią urodzajną zaniżonych) poboczy sr. 10 cm wraz z zagęszczeniem - 1 470,00 m2


* Przebudowa drogi powiatowej nr 4518W Kazanów - Ostrownica - Kowalków w km od 9+645 do km 9+795 w m. Kowalków


I. Prace przygotowawcze.

 1. Prace pomiarowe w terenie równinnym - 0,150 km

II. Podbudowa

2. Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - (wjazd do szkoły) - 20,00 m2

III. Nawierzchnia.

 1. Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową st. II, transport samochodami samowyładowczymi (warstwa wyrównawcza - średnio 50,0 kg/m2) - 190,00 t
 2. Nawierzchnie z mieszanek mineralno - asfaltowych st. II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi - 987,50 m2

IV. Roboty wykończeniowe (pobocza)

 1. Doprofilowanie (uzupełnienie ziemią urodzajną zaniżonych) poboczy sr. 10 cm wraz z zagęszczeniem - 450,00 m2


Zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zamówienia uzupełniającgo, stanowiącego nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.III. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.


Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2009 r

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:


O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

- Złożyli ofertę odpowiadającą zasadom określonym w ustawie - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r., nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560);

- Złożyli ofertę spełniającą warunki niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

- W okresie pięciu lat zrealizowali min. 2 roboty budowlane, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością (referencje);

- Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jak również przy wykonaniu zamówienia będzie zatrudniony kierownik budowy o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania zamówienia, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, wymaganymi przepisami prawa budowlanego i ustawy "o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów";

- Posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu zamówienia

- Udzielą gwarancji na wykonany przedmiot umowy (36 miesięcy);

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem

Wykonawcy z postępowania.


INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:


1. Kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą cenę zamówienia (załącznik nr 1);

Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich

pozycjach występujących w kosztorysie ofertowym.

2. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2).

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający, że wykonawca prowadzi działalność w zakresie wykonywania prac objętych zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7. Aktualne zaświadczenie z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, obejmujących wykonanie budowy dróg - z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania (wraz z załączonymi referencjami) - załącznik nr 7

9. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy.

10. Oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu osoby posiadającej aktualne wymagane ustawami - Prawo budowlane, uprawnieniami do kierowania robotami drogowymi.

11. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na czas prowadzenia robót wynikających z niniejszej siwz.

12. Oświadczenie (załącznik nr 8)


WADIUM:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100 zł).

Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. do dnia 28.07.2009 r

Termin wniesienia wadium upływa dnia 29.06.2009 r o godzinie 930.


KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: Cena - 100%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, ul. L. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń, pokój nr 7 (sekretariat) - do 29.06.2009 roku do godz.09.30


OTWARCIE OFERT:

Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, ul. L. Perzyny 86, pokój nr 7, dnia

29.06.2009 roku, o godz. 10.00.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

08‑07‑2009 07:59:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o zmianie ogłoszenia.

26‑06‑2009 12:24:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik doc Ogłoszenie - zmienione
26‑06‑2009 12:33:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
54KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
134KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
28KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
56KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
134KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
28KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
39KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
56KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 15 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Mordziński
email: pzdzwolen@wp.pl tel.:048 676 49 56
, w dniu:  05‑06‑2009 09:01:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mordziński
email: pzdzwolen@wp.pl tel.:048 676 49 56
, w dniu:  05‑06‑2009 09:01:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑07‑2009 08:00:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie