- Przebudowa drogi powiatowej nr 4524W Pająków - Ławeczko w km od 0+000 do km 3+400


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

ROBOTY BUDOWLANE


Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu

ul. L. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń

tel. (048) 676 4957; fax. (048) 676 4956, email pzdzwolen@wp.pl


Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony o ustalonej wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 w/w ustawy, tj. poniżej 5 150 000,00 euro


Sposób uzyskania dokumentów zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest odpłatnie w siedzibie zamawiającego (25,0 zł): Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, ul. L. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń oraz na stronie internetowej: https://bip.pzd.zwolen.finn.pl zakładka "Przetargi"

Osobą upoważniona do kontaktu z oferentami: Jan Chałdaś

Tel. (048) 676 4957


I. Przedmiot zamówienia:


Przebudowa drogi powiatowej nr 4524W Pająków - Ławeczko w km od 0+000 do km 3+400


II. Zakres robót.


Zakres robót obejmuje:


I. Prace przygotowawcze.

  1. Prace pomiarowe w terenie równinnym - 3,400 km

II. Roboty rozbiórkowe.

2. Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7 cm - 1 455,00 m2

3. Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm, na podsypce piaskowej - 970,00 mb

4. Rozebranie krawężników betonowych o wym. 20x30 cm na podsypce piaskowej - 970,00 m

5. Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami skrzyniowymi do 5 t na odległość do 1 km, przy ręcznym załadunku i rozładunku - 142,59 m3

III. Poszerzenie jezdni przy chodniku i na łukach.

6. Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni głębokości 30 cm w gruntach kat II-IV - 645,00 m2

7. Dolna warstw podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 645,00 m2

8. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - 645,00 m2

IV. Chodniki

9. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 - 979,00 m

10. Obrzeża betonowe o wym. 6x20 cm (kol. grafitowy) na ławie betonowej, wypełnienie spoin zaprawą betonową - 976,0 m

11. Warstwy odcinające z piasku, zagęszczone ręcznie, gr. warstwy 10 cm - 1 283,45 m2

12. Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - 1 283,45 m2

V. Wjazdy

13. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie, w gruntach kat. II-IV - 178,08 m2

14. Podbudowy z mieszanki betonowej B-7,5, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 10 cm - 178,08 m2

15. Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - 178,08 m2

VI. Podbudowa

16. Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową st. II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi (warstwa wyrównawcza - średnio 50,0 kg/m2) - 888,95 t

VII. Przepusty

17. Przedłużenie przepustu stalowego fi 70 cm kręgami betonowymi fi 80 cm wraz z uzupełnieniem szczelin na złączeniach - 1,50 m

VIII. Zatoka autobusowa

18. Wykopy oraz przekopy wykonane na odkład koparkami o poj. łyżki 0,25 m3 w gruncie normalnej wilgotności kat. I-II z późniejszym wbudowaniem w nasyp - 42,00 m3

19. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 - 78,00 m

20. Dolna warstw podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 114,00 m2

21. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - 114,00 m2

22. Obrzeża betonowe o wym. 6x20 cm (kol. grafitowy) na ławie betonowej, wypełnienie spoin zaprawą betonową - 55,0 m

23. Warstwy odcinające z piasku, zagęszczone ręcznie, gr. warstwy 10 cm - 78,00 m2

24. Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - 78,00 m2

25. Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową st. II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi (warstwa wyrównawcza - średnio 50,0 kg/m2) - 5,70 t

26. Nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych st. II, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi - 114,00 m2

IX. Nawierzchnia

27. Nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych st. II, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi - 18 019,00 m2

X. Roboty wykończeniowe (pobocza)

28. Doprofilowanie (uzupełnienie ziemią urodzajną zaniżonych) poboczy śr. 8 cm wraz z zagęszczeniem na szerokości średnio 1,2 m - 6 660,0 m2

29. Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 30,0 cm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 1 665,00 m2

XI. Elementy bezpieczeństwa ruchu

30. Znaki drogowe, drogowskazy jednoramienne o powierzchni do 0,3 m2 - 10 szt.

31. Oznakowanie poziome jedni farbą chlorokauczukową odblaskową (2 przejścia dla pieszych) - 20,00 m2

32. Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową (linia krawędziowa na dł. 500 mb obustronnie) - 60,00 m2

33. Słupki prowadzące U-1a wraz z montażem - 40 szt.

34. Słupki prowadzące U-2 wraz z montażem - 2 szt.

35. Słupki prowadzące U-3a wraz z montażem - 6 szt.

36. Balustrada U-11a (ze szczeblinami) wraz z montażem - 12,00 mb

37. Punktowe elementy odblaskowe - 20 szt.

III. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.


Termin wykonania zamówienia: do 30.08.2010 r


WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:


A. O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:


1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania;


1.1 W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu z obowiązany jest przedłożyć:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wyżej wymieniony warunek muszą spełnić każdy z osobna

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wyżej wymieniony warunek muszą spełnić każdy z osobna;

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wyżej wymieniony warunek muszą spełnić każdy z osobna;

- Oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 10.


2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

2.1 W celu potwierdzenia warunku posiadania przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zobowiązany jest przedłożyć:

2.1.1 Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie dróg, z tym że wymienione roboty w swoim zakresie rzeczowym muszą zawierać budowę lub przebudowę drogi o łącznej długości nie mniejszej niż 1 500,0 m. Łączna wartość każdej z wykonanych robót nie może być mniejsza niż 1 mln. zł.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia publicznego, wyżej wymieniony warunek może być spełniony przez Wykonawców łącznie.


2.2 W zakresie dysponowania osobami, Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:

2.2.1 Kierownikiem Budowy:

a) wykształcenie wyższe techniczne,

b) doświadczenie zawodowe rozumiane jako:

- min 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy

- min 1 zakończonej budowie - jako kierownik budowy - budowy lub przebudowy dróg o nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o długości drogi nie krótszej niż 1,5 km

c) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zm.);

d) wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym terminem ważności,

2.2.2 Kierownikiem robót drogowych:

a) minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe przy realizacji robót drogowych;

b) doświadczenie w zakresie kierowania robotami drogowymi, w tym co najmniej

jednej ukończonej inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę drogi o

długości min 1,5 km;

c) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w

specjalności drogowej;

e) wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzony aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę

2.2.3 Minimum pięcioma operatorami sprzętu budowlanego:

a) posiadającym kwalifikacje uprawniające do obsługi

- równiarki drogowej,

- koparki podsiębiernej,

- walca stalowego wibracyjnego,

- walca gumowego statycznego,

- rozkładarki mas bitumicznych,

- wytwórni mas bitumicznych

co najmniej od 3 lat (w oświadczeniu/wykazie wskazać nr uprawnień i rok ich nabycia) z doświadczeniem przy budowie dróg co najmniej od 2 lat (w oświadczeniu/wykazie wskazać inwestycje przy jakich uczestniczył operator);


W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia publicznego, wyżej wymieniony warunek może być spełniony przez Wykonawców łącznie.


2.3 W zakresie dysponowania potencjałem technicznym wykonawca wykaże, że:


- Dysponuje potencjałem technicznym w zakresie następującego sprzętu i urządzeń spełniającym minimalne wymagania sprzętowe jak i ilościowe:

a) Zamiatarka mechaniczna - (szerokość robocza 150 cm, wyposażona w dodatkową szczotkę boczną) - 1 szt.

b) Równiarka drogowa - (moc silnika 160 KM, szerokość lemiesza 360 cm, wyposażona dodatkowo w zrywak) - 1 szt.

c) koparka podsiębierna - (pojemność łyżki powyżej 0,3 m3) - 1 szt.

d) rozkładarka mas bitumicznych - (sterowana elektronicznie, szerokość układania 5,5 m) - 1 szt.

e) samochodem samowyładowczym o ładowności 6 ton - 4 szt.

f) walec stalowy gładki - wibracyjny - (masa własna 9 ton, szerokość robocza 1,5 m, bębny dwudzielne) - 1 szt.

g) walec gumowy statyczny - (masa operacyjna 8,5 ton, szerokość robocza 1,5 m, centralne pompowanie kół) - 1 szt.

h) skrapiarka do asfaltu - 1 szt.

i) wytwórnią mas bitumicznych o wydajności roboczej min 60 Mg/h - 1 szt.


Wymaga się by sprzęt techniczny był sprawny, gotowy do stosowania w zakresie robót związanych z ich przeznaczeniem.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia publicznego, wyżej wymieniony warunek może być spełniony przez Wykonawców łącznie.

W przypadku, gdy wykonawca nie dysponuje wymaganym potencjałem technicznym, przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tego potencjału dla realizacji przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia a w szczególności muszą spełniać następujące warunki:

3.1 Posiadają środki własne i/lub zdolność kredytową na kwotę minimalną 1 mln. zł.

3.2 Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej określonej przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 mln. zł.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia publicznego, wyżej wymieniony warunek może być spełniony przez Wykonawców łącznie.


4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tekst jednolity z 2007r Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).


B. Celem potwierdzenia spełnienia warunków o których mowa pkt. A, Zamawiający żąda dokumentów i oświadczeń, potwierdzające spełnienie warunku przez Wykonawcę:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

4. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielnie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - załącznik nr 3.

5. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - załącznik nr 4

Jeżeli wykonawca nie dysponuje osobami, a będzie dopiero nimi dysponował przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie o którym mowa w ust. 5, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

6. Dokumenty stwierdzające, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia:

- uprawnienia budowlane oraz

- wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w nim terminem ważności

7. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

8. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.


W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie (konsorcjum) dokumenty w pkt 1-3 składa każdy z wykonawców, pozostałe dokumenty wykonawcy składają wspólnie.


9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

9.1 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 9 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- dokumenty o których mowa w ust. 8 i pkt. 8.1 muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

10. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu w przypadku podmiotów występujących wspólnie (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych), ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

11. Oświadczenie w sprawie spełnienia przez wykonawcę warunków określonych art.22. ust.1 ustawy (załącznik nr10)


C. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w załączonych do wniosku dokumentach i oświadczeniach. Z treści tych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wykonawca spełnia wszystkie warunki.


D. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy złożyć wraz z ofertą:

(w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem)


1. Kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą cenę zamówienia (załącznik nr 1);

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

5. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielnie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - załącznik nr 3

6. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - załącznik nr 4.

Jeżeli wykonawca nie dysponuje osobami, a będzie dopiero nimi dysponował przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie o którym mowa w ust. 5, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

7. Dokumenty stwierdzające, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia:

7.1.uprawnienia budowlane oraz

7.2.wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w nim terminem ważności

8. Wykaz sprzętu i urządzeń - potencjał techniczny - załącznik nr 5.

Jeżeli wykonawca nie dysponuje sprzętem, a będzie dopiero nimi dysponował przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tego sprzętu na czas realizacji przedmiotu zamówienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

9. Oświadczenie w sprawie spełnienia przez wykonawcę warunków określonych art.22. ust.1 ustawy - załącznik nr 10

10. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

11. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie (konsorcjum) dokumenty w pkt 2,3,8 składa każdy z Wykonawców, pozostałe dokumenty wykonawcy składają wspólnie.

12. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu w przypadku podmiotów występujących wspólnie (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych), ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

13. Dowód wniesienia wadium.


WADIUM:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 zł).

Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. do dnia 06.03.2010 r

Termin wniesienia wadium upływa dnia 05.02.2010 r o godzinie 930.


KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: Cena - 100%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, ul. L. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń, pokój nr 7 (sekretariat) - do 05.02.2010 rokudo godz.09.30


OTWARCIE OFERT:

Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, ul. L. Perzyny 86, pokój nr 7, dnia

05.02.2010 roku o godz. 10.00


Informacje dodatkowe


Projekt realizowany w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"Ogłoszenie o wyniku postępowania

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik doc Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmienione
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
189KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o zmianie Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik doc SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
189KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik xls Kosztorys ofertowy - załącznik nr 1
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Wzór formularza oferty - załącznik nr 2
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
46KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Wykaz wykonanych robót - załącznik nr 3
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
56KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Wykaz podmiotów i osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - załącznik nr 4
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
57KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Wykaz sprzętu i urządzeń - załącznik nr 5
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
64KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Opis techniczny - załącznik nr 6
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
58KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 14 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Mordziński
email: pzdzwolen@wp.pl tel.:048 676 49 56
, w dniu:  15‑01‑2010 13:34:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mordziński
email: pzdzwolen@wp.pl tel.:048 676 49 56
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
12‑02‑2010 11:10:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive