- II PRZETARG na - Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami, na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Zwoleniu


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

ROBOTY BUDOWLANE


Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu

ul. L. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń

tel. (048) 676 4957; fax. (048) 676 4956, email pzdzwolen@wp.pl


Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony o ustalonej wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 w/w ustawy, tj. poniżej 5 150 000,00 euro


Sposób uzyskania dokumentów zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest odpłatnie w siedzibie zamawiającego (25,0 zł): Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, ul. L. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń oraz na stronie internetowej: https://bip.pzd.zwolen.finn.pl zakładka "Przetargi"

Osobą upoważniona do kontaktu z oferentami: Jan Chałdaś

Tel. (048) 676 4957


I. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami, na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Zwoleniu .


II. Zakres robót.


Zakres robót obejmuje:


Zadanie nr 1

Drogi powiatowe na terenie gmin: Tczów, Kazanów i częściowo Zwoleń.


3532W Gózd - Rawica

3533W Kłonówek - Rawica

3534W Makowiec - Rawica

4502W Kazanów - Zakrzówek

3536W Odechów - Sienno - Ostrowiec Św.

3548W Iłża - Wólka Gonciarska

4510W Rawica - Borki

4512W Zwoleń - Tczów

4513W Zwoleń - Kroczów - Kazanów

4514W Przez wieś Sydół

4515W Tczów - Wincentów

4516W Bartodzieje - Kazanów

4517W Osuchów - Wólka Gonciarska

4518W Kazanów - Ostrownica - Kowalków

4519W Kazanów - Wielgie


Przewidywana ilość robót (szacunkowo) - 2 425,00 m2, w tym:


poz. nr 1

- naprawa płytkich uszkodzeń pokrowca bitumicznego - do 2 cm (zgodnie z pkt. 1.2.1.a Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) w ilości 1 455,0 m2.

poz. nr 2

- naprawa średnich uszkodzeń pokrowca bitumicznego - powyżej 2 cm o nienaruszonej podbudowie (zgodnie z pkt. 1.2.1.b Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) w ilości 606,0 m2.

poz. nr 3

- naprawa głębokich uszkodzeń powyżej 4 cm o naruszonej warstwie podbudowy (zgodnie z pkt. 1.2.1.c Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) w ilości 364,0 m2.


Zadanie nr 2

Drogi powiatowe na terenie gmin: Przyłęk i częściowo Zwoleń.


4521W Szczęście - Babin

4522W Załazy - Zamość

4523W Polesie - Wólka Łagowska

4524W Pająków - Ławeczko - granica województwa (Janowiec)

4526W Łagów - Przyłęk

4527W Zielonka - Łaguszów

4528W Zwoleń - Baryczka - granica województwa (Janowiec)

4529W Jasieniec - Mierziączka

4530W Babin - Stara Tymienica

4531W Lipiny - Lucimia

1937W Chotcza - Lucimia - granica województwa (Janowiec)


Przewidywana ilość robót (szacunkowo) - 2 030,00 m2, w tym:


poz. nr 1

- naprawa płytkich uszkodzeń pokrowca bitumicznego - do 2 cm (zgodnie z pkt. 1.2.3.a Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) w ilości 1 218,0 m2.

poz. nr 2

- naprawa średnich uszkodzeń pokrowca bitumicznego - powyżej 2 cm o nienaruszonej podbudowie (zgodnie z pkt. 1.2.3.b Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) w ilości 508,0 m2.

poz. nr 3

- naprawa głębokich uszkodzeń powyżej 4 cm o naruszonej warstwie podbudowy (zgodnie z pkt. 1.2.3.c Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) w ilości 304,0 m2.

III. PROCEDURA:

1. Czy wykorzystywana będzie aukcja elektroniczna: NIE

2. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

3. Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

4. Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych: TAK

5. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: TAK

6. Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: NIE


Termin wykonania zamówienia: do 28.05.2010 r


WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:


A. O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:


1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania;


1.1 W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu z obowiązany jest przedłożyć:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wyżej wymieniony warunek muszą spełnić każdy z osobna

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wyżej wymieniony warunek muszą spełnić każdy z osobna;

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wyżej wymieniony warunek muszą spełnić każdy z osobna;

- Oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 9.


2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

2.1 W celu potwierdzenia warunku posiadania przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zobowiązany jest przedłożyć:

2.1.1 Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 roboty budowlanej polegające na wykonaniu remontu cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami, o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł.


W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia publicznego, wyżej wymieniony warunek może być spełniony przez Wykonawców łącznie.


2.2 W zakresie dysponowania osobami, Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:

2.2.1 Kierownikiem robót drogowych:

a) wykształcenie średnie techniczne,

b) doświadczenie zawodowe rozumiane jako:

- min 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy

- min 1 zakończonej budowie - jako kierownik budowy - budowy polegającej na wykonaniu remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami w ilości nie mniejszej niż 1 500,00 m2

c) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zm.);

d) wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym terminem ważności,


W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia publicznego, wyżej wymieniony warunek może być spełniony przez Wykonawców łącznie.


2.3 W zakresie dysponowania potencjałem technicznym wykonawca wykaże, że:


- Dysponuje potencjałem technicznym w zakresie następującego sprzętu i urządzeń spełniającym minimalne wymagania sprzętowe jak i ilościowe stanowiące "jedną brygadę" w skład której wchodzą:

a) szczotka mechaniczna - 1 szt.

b) skrapiarka do emulsji - 1 szt.

c) walec wibracyjny lub zagęszczarka płytowa - 1 szt.

d) samochód ciężarowy (posiadający min 2 przegrody na kruszywo) - 1 szt.

lub zamiennie

e) remonter (sprzęt do napraw i remontów powierzchniowych uszkodzeń nawierzchni (w tym wybojów), w postaci samojezdnych zautomatyzowanych, elektronicznie sterowanych remonterów drogowych wyposażonych w co najmniej 2 zasobniki na kruszywo i zbiornik na emulsję asfaltową. Zbiornik winien posiadać sprawne urządzenia grzewcze, w celu podgrzewania emulsji do temperatury 50÷60°C (70 °C). Maszyna winna być wyposażona wysokowydajną sprężarkę powietrza do oczyszczania uszkodzeń i w zależności od typu także i wbudowywania kruszywa z emulsją - 1 szt.


Wymaga się by sprzęt techniczny był sprawny, gotowy do stosowania w zakresie robót związanych z ich przeznaczeniem.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia publicznego, wyżej wymieniony warunek może być spełniony przez Wykonawców łącznie.

W przypadku, gdy wykonawca nie dysponuje wymaganym potencjałem technicznym, przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tego potencjału dla realizacji przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia a w szczególności muszą spełniać następujące warunki:

3.1 Posiadają środki własne i/lub zdolność kredytową na kwotę minimalną 50 000,0 zł.

3.2 Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej określonej przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,0 zł.


W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia publicznego, wyżej wymieniony warunek może być spełniony przez Wykonawców łącznie.


4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tekst jednolity z 2007r Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).


B. Celem potwierdzenia spełnienia warunków o których mowa pkt. A, Zamawiający żąda dokumentów i oświadczeń, potwierdzające spełnienie warunku przez Wykonawcę:


1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

4. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielnie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - załącznik nr 3.

5. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - załącznik nr 4

Jeżeli wykonawca nie dysponuje osobami, a będzie dopiero nimi dysponował przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie o którym mowa w ust. 5, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

6. Dokumenty stwierdzające, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia:

- uprawnienia budowlane oraz

- wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w nim terminem ważności

7. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


8. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie (konsorcjum) dokumenty w pkt 1-3 składa każdy z wykonawców, pozostałe dokumenty wykonawcy składają wspólnie.


9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

9.1 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 9 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- dokumenty o których mowa w ust. 8 i pkt. 8.1 muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

10. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu w przypadku podmiotów występujących wspólnie (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych), ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

11. Oświadczenie w sprawie spełnienia przez wykonawcę warunków określonych art.22. ust.1 ustawy (załącznik nr 9)


C. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w załączonych do wniosku dokumentach i oświadczeniach. Z treści tych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wykonawca spełnia wszystkie warunki.


D. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy złożyć wraz z ofertą:

(w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem)


1. Kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą cenę zamówienia (załącznik nr 1);

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

5. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielnie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - załącznik nr 3

6. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - załącznik nr 4.

Jeżeli wykonawca nie dysponuje osobami, a będzie dopiero nimi dysponował przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie o którym mowa w ust. 5, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

7. Dokumenty stwierdzające, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia:

7.1.uprawnienia budowlane oraz

7.2.wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w nim terminem ważności

8. Wykaz sprzętu i urządzeń - potencjał techniczny - załącznik nr 5.

Jeżeli wykonawca nie dysponuje sprzętem, a będzie dopiero nimi dysponował przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tego sprzętu na czas realizacji przedmiotu zamówienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

9. Oświadczenie w sprawie spełnienia przez wykonawcę warunków określonych art.22. ust.1 ustawy - załącznik nr 9

10. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

11. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie (konsorcjum) dokumenty w pkt 2,3,8 składa każdy z Wykonawców, pozostałe dokumenty wykonawcy składają wspólnie.


12. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu w przypadku podmiotów występujących wspólnie (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych), ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

13. Dowód wniesienia wadium.


WADIUM:


Ze względu na to, że Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, Wykonawca wnosi wadium na te części na które składa ofertę.

Kwota wadium dla poszczególnych części zamówienia wynosi:

- Zadanie nr 1 - 2000,00 zł (dwa tysiące złotych)

- Zadanie nr 2 - 1800,00 zł (jeden tysiąc osiemset złotych)


Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. do dnia 14.04.2010 r

Termin wniesienia wadium upływa dnia 16.03.2010 r o godzinie 930.


KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: Cena - 100%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:


Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, ul. L. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń, pokój nr 7 (sekretariat) - do 16.03.2010 rokudo godz.09.30

OTWARCIE OFERT:

Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, ul. L. Perzyny 86, pokój nr 7, dnia

16.03.2010 roku o godz. 10.00

Ogłoszenie o wyniku postępowania

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik doc SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
189KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik xls Kosztorys ofertowy - załącznik nr 1
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
20KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Wzór formularza oferty - załącznik nr 2
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
50KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Wykaz wykonanych robót - załącznik nr 3
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
58KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Wykaz podmiotów i osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - załącznik nr 4
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
57KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Wykaz sprzętu i urządzeń - potencjał techniczny - załącznik nr 5
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
61KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 6
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
278KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Warunki prowadzenia robót w pasie drogowym - załącznik nr 7
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Wzór umowy - załącznik nr 8
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
52KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 11 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Mordziński
email: pzdzwolen@wp.pl tel.:048 676 49 56
, w dniu:  01‑03‑2010 13:37:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mordziński
email: pzdzwolen@wp.pl tel.:048 676 49 56
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
19‑03‑2010 11:18:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive