- PZD.T.262.03a.2014 Świadczenie usług sprzętowo-transport. (odśnieżanie i zwalczanie śliskości) przy zimowym utrzymaniu dróg pow., na terenie pow. zwoleńskiego w sezonach zim. 2014/2015 i 2015/2016


"Świadczenie usług sprzętowo - transportowych

(odśnieżanie i zwalczanie śliskości) przy zimowym utrzymaniu

dróg powiatowych, na terenie powiatu zwoleńskiego

w sezonach zimowych 2014/2015 i 2015/2016"

Nr ogłoszenia: 318008-2014; data zamieszczenia: 25.09.2014r
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI.1) NAZWA I ADRES

:
Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu

ul. L. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń

tel. (048) 676 4957; fax.

(048) 676 4956, email pzdzwolen@wp.pl
Adres strony internetowej: https://bip.pzd.zwolen.finn.pl zakładka "Przetargi"


I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Świadczenie usług sprzętowo - transportowych (odśnieżanie i zwalczanie śliskości) przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych, na terenie powiatu zwoleńskiego w sezonach zimowych 2014/2015 i 2015/2016.

II.1.2 Rodzaj zamówienia: usługi


II.1.3 Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia:
ZADANIE NR 1: Zwalczanie śliskości i odśnieżaniena terenie gmin: Policzna i częściowo Zwoleń.

Warunkiem przystąpienia do przetargu w niżej wymienionych pozycjach jest posiadanie przez Wykonawcę placu składowego na mieszankę (około 500 ton), 10% mieszanki piaskowo - solnej (wykonanej przez Wykonawcę na własny koszt) oraz środka załadunkowego.

poz. nr 1. Odśnieżanie

Samochód - nośnik średni (powyżej 8 t ładowności, np. Kamaz, Jelcz) - 1 szt.

dla pługa lemieszowego (pług Wykonawcy)

poz. nr 2. Zwalczanie śliskości (obejmuje miałowanie nawierzchni dróg mieszanką Wykonawcy wraz z załadunkiem piaskarek ładowarką).

Samochód - nośnik średni (powyżej 8 t ładowności, np. Kamaz, Jelcz) - 1 szt.

pod piaskarkę typu P-1 (piaskarka Wykonawcy)

poz. nr 3. Zwalczanie śliskości z odśnieżaniem (obejmuje miałowanie nawierzchni dróg mieszanką Wykonawcy wraz z załadunkiem piaskarek ładowarką oraz odśnieżanie w ramach jednego przejazdu).

Samochód - nośnik średni (powyżej 8 t ładowności, np. Kamaz, Jelcz) - 1 szt.

dla pługa lemieszowego (pług Wykonawcy)

pod piaskarkę typu P-1 (piaskarka Wykonawcy)

W poz. nr 2,3 w cenie oferty należy uwzględnić koszt 10% mieszanki piaskowo - solnej oraz załadunek mieszanki do piaskarek środkiem własnym.

ZADANIE NR 2: Zwalczanie śliskości i odśnieżaniena terenie gmin: Przyłęk i częściowo Zwoleń.

poz. nr 1. Odśnieżanie na terenie gmin: Przyłęk i częściowo Zwoleń

Samochód - nośnik średni (powyżej 8 t ładowności, np. Kamaz, Jelcz) - 1 szt.

dla pługa lemieszowego (pług Wykonawcy)

poz. nr 2. Zwalczanie śliskości (obejmuje miałowanie nawierzchni dróg mieszanką Wykonawcy wraz z załadunkiem piaskarek ładowarką).

Samochód - nośnik średni (powyżej 8 t ładowności, np. Kamaz, Jelcz) - 1 szt.

pod piaskarkę typu P-1 (piaskarka Wykonawcy)

poz. nr 3. Zwalczanie śliskości z odśnieżaniem (obejmuje miałowanie nawierzchni dróg mieszanką Wykonawcy wraz z załadunkiem piaskarek ładowarką oraz odśnieżanie w ramach jednego przejazdu).

Samochód - nośnik średni (powyżej 8 t ładowności, np. Kamaz, Jelcz) - 1 szt.

dla pługa lemieszowego (pług Wykonawcy)

pod piaskarkę typu P-1 (piaskarka Wykonawcy)

W poz. nr 2,3 w cenie oferty należy uwzględnić koszt 10% mieszanki piaskowo - solnej oraz załadunek mieszanki do piaskarek środkiem własnym.

ZADANIE NR 3: Odśnieżanie.

poz. nr 1. Odśnieżanie na terenie powiatu zwoleńskiego, (pług dwustronny Wykonawcy), nośnik powyżej 8 t ładowności

samochód - nośnik średni, np. Kamaz lub Jelcz (pług dwustronny Wykonawcy) - 1 szt.

ZADANIE NR 4: Odśnieżanie.

poz. nr 1. Odśnieżanie na terenie powiatu zwoleńskiego, (pług dwustronny Wykonawcy), nośnik powyżej 8 t ładowności

samochód - nośnik średni, np. Kamaz lub Jelcz (pług dwustronny Wykonawcy) - 1 szt

ZADANIE NR 5: Odśnieżanie.

poz. nr 1. Równiarka moc silnika min 100 KM, szerokość lemiesza min 300 cm) - 1 szt.

(dotyczy sezonu 2014/2015)

ZADANIE NR 6: Odśnieżanie.

poz. nr 1. Koparko - ładowarka z napędem na dwie osie wyposażona w pług lemieszowy hydrauliczny - 1 szt.

ZADANIE NR 7: Odśnieżanie.

poz. nr 1. Koparko - ładowarka z napędem na dwie osie wyposażona w pług lemieszowy hydrauliczny - 1 szt.II.1.4 Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 PZP Zamawiający dopuszcza zamówienia uzupełniające, stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.


II.1.5 Wspólny słownik zamówień (CPV):

- usługi odśnieżania - CPV 90620000-9

- usługi usuwania oblodzeń - CPV 90630000-2


II.1.6 Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak


II.1.7 Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie


II.2 CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

- sezon zimowy 2014/2015 - 01.11.2014 r. - 31.03.2015 r.

- sezon zimowy 2015/2016 - 01.11.2015 r. - 31.03.2016 r.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.1 Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Za spełnienie warunku udziału Zamawiający uzna doświadczenie w realizacji usług objętych zamówieniem - min. 1 sezon zimowy lub rok budżetowy w okresie ostatnich 3 lat - potwierdzone dokumentami z zarządów dróg gminnych, miejskich, powiatowych, wojewódzkich lub krajowych.

1.2.1 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, opisany sposób dokonania oceny warunku w pkt. 1.2 musi być spełniony przez jednego z Wykonawców.

1.2.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami, niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Za spełnienie warunku udziału Zamawiający uzna udokumentowanie dysponowania potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia - załącznik nr 5 do SIWZ

1.3.1 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, opisany sposób dokonania oceny warunku w pkt. 1.3 musi być spełniony przez Wykonawców łącznie.

1.3.2 Wykonawca może polegać na potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami, niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

1.4 Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Za spełnienie warunku udziału Zamawiający uzna posiadanie polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca może polegać na zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami, niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

2. Ocena potwierdzenia czy wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału, zawartych w ust. od 1.1 - 1.4, nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale 6 ust. 2 siwz. Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, że wykonawca spełnia warunek udziału na dzień składania ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowaniu po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

3. Jeżeli wykonawca wykaże, że spełnienia warunki udziału w postępowaniu o których mowa w ust. 1, polegając na zasobach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go nim stosunków, a nie udowodni, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi na czas realizacji części zamówienia, zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia publicznego, wyżej wymienione warunki w ust. 1.1 - 1.4 może być spełniony przez Wykonawców łącznie.

5. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że brak jest podstaw do jego wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena tego warunku nastąpi na podstawie załączonych do oferty przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale 6 ust. 5 siwz. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia braku podstaw niespełnienia warunku z art. 24 ust. 1, spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowaniu na mocy art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 2 pkt. 4, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

III.3.2 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w załączonych do wniosku dokumentach i oświadczeniach. Z treści tych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wykonawca spełnia wszystkie warunki.

Zaleca się złożenie Oferty wg wypełnionego formularza wraz z załącznikami, dostępnymi na stronie zamawiającego http://bip.pzd.zwolen.finn.pl


III.3.3 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą cenę zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ

2. Sporządzony przez Wykonawcę wg instrukcji podanej w załączniku nr 2do SIWZ druk Oferty.

3. W celu potwierdzenia, spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu spełnienia określony został przez Zamawiającego w rozdziale 6 SIWZ Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:


3.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, z godnie z wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 3 do SIWZ ;

3.2. Wykaz usług wykonanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielnie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających , że usługi te zostały wykonane prawidłowo - załącznik nr 4 do SIWZ;

3.3 Wykaz sprzętu, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - załącznik nr 5 do SIWZ;

3.4 Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

4. Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 6 niniejszego rozdziału.

5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w ust. 3 pkt 3.4 niniejszego 6 rozdziału, dotyczącej tych podmiotów.

6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda oświadczeń i dokumentów:

6.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór oświadczenia - na załączniku nr 6 do SIWZ );

6.2 aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

6.3 aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

6.4 aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

6.5 listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm) lub oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 9 do SIWZ

7. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6, wymienione w:

8.1 pkt 6.2-6.4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

9. Dokumenty, o których mowa w ust. 8 pkt 8.1 lit. a i c, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 8 pkt 8.1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

10. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

12. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

15. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeśli zamawiający wyraził zgodę, w szczególnie uzasadnionych przypadkach na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń, ofert oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.

16. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w rozdziale 6 SIWZ ust. 6 pkt 6.2. - w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją "za zgodność z oryginałem" pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważniającej. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

17. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 6 oraz odpowiednio dla tam wymienionych równoważnych lub którzy złożyli te dokumenty, ale zawierają błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia lub/i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

18. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.

19. Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

III.4 Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2 KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1 Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100%

IV.2.2 Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3 ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:


Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

1. zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;

2. waloryzacja wynagrodzenia, spowodowana zmianą stawki podatku VAT na usługi;

3. wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

IV.4 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzd.zwolen.finn.pl


Dokumentacja przetargowa do nabycia w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Zwoleniu, ul. L. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń za kwotę 25,0 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych).

IV.4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, ul. L. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń, pokój nr 7 (sekretariat) - do 03.10.2014 rokudo godz.10.00

IV.4.3) Termin otwarcia ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, ul. L. Perzyny 86, pokój nr 7, dnia 03.10.2014 roku
o godz. 10.
15

IV.4.4) Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.5) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

IV.6) Informacje dodatkowe

brak

Ogłoszenie o wyniku postępowania

09‑10‑2014 11:50:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
188KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
190KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
140KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
56KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
70KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
80KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
55KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
60KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
64KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 13 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Artur Banaszek , w dniu:  25‑09‑2014 10:21:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Artur Banaszek , w dniu:  25‑09‑2014 10:21:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑09‑2014 11:12:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie