- Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 4518W Kazanów - Ostrownica - Kowalków w km od 8+965 do km 9+795.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
ROBOTY BUDOWLANE


Zamawiający

: Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu
ul. L. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń
tel. (048) 676 4957; fax. (048) 676 4956, email pzdzwolen@wp.pl

Tryb zamówienia : Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia od 14 000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych

Sposób uzyskania dokumentów zamówienia :
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest odpłatnie w siedzibie zamawiającego (25,0 zł): Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, ul. L. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń oraz na stronie internetowej: https://bip.pzd.zwolen.finn.pl zakładka "Przetargi"
Osobą upoważniona do kontaktu z oferentami: Jan Chałdaś
Tel. (048) 676 4957

I. Przedmiot zamówienia:

Przebudowa drogi powiatowej nr 4518W Kazanów - Ostrownica - Kowalków w km od 8+965 do km 9+795.

II. Zakres robót.

Zakres robót obejmuje:

I. Prace przygotowawcze.
1. Roboty pomiarowe w terenie równinnym - 0,830 km
2. Wycinka drzewa o średnicy 36-45 cm - 1 szt .
II. Przepust.
3. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o gr. 15 cm - 6,00 m2
4. Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. I-II - 12,96 m3
5. Rozebranie rurowego przepustu betonowego o śr. 40 cm - 9,0 mb
6. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm) - 10,80 m2
7. Wykonanie przepustu z rur PEHD fi 40,0 cm - 9,0 m
8. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 6,0 m2
9. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 6,0 m2
III. Podbudowa.

10. Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. I-II - 7,50 m3
11. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (poszerzenie na skrzyżowaniu) - 25,0 m2
12. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (poszerzenie na skrzyżowaniu) - 25,0 m2
13. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - 4 200,0 m2
IV. Nawierzchnia.
14. Nawierzchnie z mieszanek mineralno - asfaltowych st. II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi - 4 225,0 m2
V. Roboty wykończeniowe (pobocza)
15. Doprofilowanie (uzupełnienie ziemią urodzajną zaniżonych) poboczy śr. 10 cm wraz z zagęszczeniem - 1 660,0 m2

Zamawiający dopuszcza możliwość zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2008 r

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU :

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
- Złożyli ofertę odpowiadającą zasadom określonym w ustawie - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r., nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560);
- Złożyli ofertę spełniającą warunki niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
- W okresie pięciu lat zrealizowali min. 2 roboty budowlane, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością (referencje);
- Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jak również przy wykonaniu zamówienia będzie zatrudniony kierownik budowy o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania zamówienia, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, wymaganymi przepisami prawa budowlanego i ustawy "o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów";
- Posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu zamówienia
- Udzielą gwarancji na wykonany przedmiot umowy ( 36 miesięcy );
- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania.

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:


1. Kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą cenę zamówienia ( załącznik nr 1 );
Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w kosztorysie ofertowym.
2. Wypełniony formularz ofertowy ( załącznik nr 2 ).
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający, że wykonawca prowadzi działalność w zakresie wykonywania prac objętych zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenie z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, obejmujących wykonanie budowy dróg - z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania (wraz z załączonymi referencjami) - załącznik nr 7
6. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy.
7. Oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu osoby posiadającej aktualne wymagane ustawami - Prawo budowlane, uprawnieniami do kierowania robotami drogowymi.
8. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na czas prowadzenia robót wynikających z niniejszej siwz.
9. Oświadczenie ( załącznik nr 8 )

WADIUM:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100 zł ).
Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. do dnia 13.08.2008 r
Termin wniesienia wadium upływa dnia 15.07.2008 r o godzinie 09.30 .

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: Cena - 100%
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, ul. L. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń, pokój nr 7 (sekretariat) - do 15.07.2008 roku do godz. 09.30

OTWARCIE OFERT:
Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, ul. L. Perzyny 86, pokój nr 7, dnia
15.07.2008 roku, o godz. 10.30 .

ogłoszenie o wyniku postępowania

21‑07‑2008 07:43:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
125KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
40KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
52KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
44KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
866KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
29KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Mordziński
email: pzdzwolen@wp.pl tel.:048 676 49 56
, w dniu:  25‑06‑2008 08:31:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mordziński
email: pzdzwolen@wp.pl tel.:048 676 49 56
, w dniu:  25‑06‑2008 08:31:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑07‑2008 07:43:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie