- Świadczenie usług sprzętowo - transportowych (odśnieżanie, zwalczanie śliskości) przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych, na terenie powiatu zwoleńskiego.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

NA WYKONANIE USŁUG


Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu

ul. L. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń

tel. (048) 676 4957; fax. (048) 676 4956, email pzdzwolen@wp.pl


Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro


Sposób uzyskania dokumentów zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest odpłatnie w siedzibie zamawiającego (25,0 zł): Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, ul. L. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń oraz na stronie internetowej: http://bip.pzd.zwolen.finn.pl zakładka "Ogłoszenie i przetargi"

Osobą upoważniona do kontaktu z oferentami: Jan Chałdaś

Tel. (048) 676 4957


I. Przedmiot zamówienia:


Świadczenie usług sprzętowo - transportowych (odśnieżanie, zwalczanie śliskości) przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych, na terenie powiatu zwoleńskiego) na dwa sezony zimowe w latach: zima 2008/2009 oraz zima 2009/2010.


Opis przedmiotu zamówienia:


ZADANIE NR 1: Zwalczanie śliskości i odśnieżanie.


Warunkiem przystąpienia do przetargu w niżej wymienionych pozycjach jest posiadanie przez oferenta placu składowego na mieszankę piasku z solą ( minimum około 500 ton) i środka załadunkowego.


poz. nr 1. Zwalczanie śliskości z odśnieżaniem na terenie gmin: Kazanów, Tczów

i częściowo Zwoleń (obejmuje miałowanie nawierzchni dróg i załadunek piaskarek ładowarką oferenta oraz odśnieżanie).


Samochód - nośnik średni (powyżej 8 t ładowności, np. Kamaz, Jelcz) - 1 szt.

dla pługa lemieszowego (pług PZD)

pod piaskarkę typu P-1 (piaskarka PZD)

poz. nr 2. Zwalczanie śliskości z odśnieżaniem na terenie gmin: Policzna, Przyłęk

i częściowo Zwoleń (obejmuje miałowanie nawierzchni dróg i załadunek piaskarek ładowarką oferenta oraz odśnieżanie) .


Samochód - nośnik średni (powyżej 8 t ładowności, np. Kamaz, Jelcz) - 1 szt.

dla pługa lemieszowego (pług PZD)

pod piaskarkę typu P-1 (piaskarka PZD)

ZADANIE NR 2: Odśnieżanie.


poz. nr 1. Odśnieżanie na terenie gmin: Kazanów , Tczów i częściowo Zwoleń (pług Oferenta), nośnik powyżej 8 t ładowności).


Samochód - nośnik średni, np. Kamaz lub Jelcz - 1 szt.

dla pługa lemieszowego (pług Oferenta)

poz. nr 2. Odśnieżanie na terenie gmin: Policzna, Przyłęk i częściowo Zwoleń (pług Oferenta), nośnik powyżej 8 t ładowności).


Samochód - nośnik średni, np. Kamaz lub Jelcz - 1 szt.

dla pługa lemieszowego (pług Oferenta)

poz. nr 3. Odśnieżanie na terenie powiatu zwoleńskiego, (pług PZD), nośnik powyżej 8 t ładowności.


Samochód - nośnik średni, (Kamaz lub Jelcz - pług PZD) - 1 szt.


poz. nr 4. Odśnieżanie na terenie powiatu zwoleńskiego, (pług Oferenta), nośnik powyżej 8 t ładowności.


samochód - nośnik średni, np. Kamaz lub Jelcz (pług Oferenta) - 1 szt.


poz. nr 5. Odśnieżanie na terenie powiatu zwoleńskiego, (pług dwustronny Oferenta), nośnik powyżej 8 t ładowności


samochód - nośnik średni, np. Kamaz lub Jelcz (pług dwustronnym Oferenta) - 1 szt.


poz. nr 6. Odśnieżanie na terenie powiatu zwoleńskiego, (pług dwustronny Oferenta), nośnik powyżej 8 t ładowności


samochód - nośnik średni, np. Kamaz lub Jelcz (pług dwustronnym Oferenta) - 1 szt.


poz. nr 7. Koparko - ładowarki (o pojemności łyżki 0,6 - 1,0 m3 i mocy silnika 50 - 100 KM) koparko-spycharki i spycharki. - 1 szt.


poz. nr 8. Koparko - ładowarki (o pojemności łyżki 0,6 - 1,0 m3 i mocy silnika 50 - 100 KM) koparko - spycharki i spycharki - 1 szt.


poz. nr 9. Koparko - ładowarki (o pojemności łyżki powyżej 1,0 m3 i mocy silnika powyżej 100 KM) - 1 szt.


poz. nr 10. Koparko - ładowarki (o pojemności łyżki powyżej 1,0 m3 i mocy silnika powyżej 100 KM) - 1 szt.ZADANIE NR 3: Wykonanie mieszanki piaskowo - solnej.


poz. nr 1. Wykonanie 10% mieszanki piaskowo-solnej z soli Zamawiającego a piasku oferenta (około 250 ton) do zwalczania śliskości na terenie gmin: Kazanów, Tczów

i częściowo Zwoleń.


poz. nr 2. Wykonanie 10% mieszanki piaskowo-solnej z soli Zamawiającego a piasku oferenta (około 500 ton) do zwalczania śliskości na terenie gmin: Policzna, Przyłęk

i częściowo Zwoleń.


Miejsce wykonania zamówienia


Teren powiatu zwoleńskiego


II. Rodzaj zamówienia:


Odśnieżanie CPV: 90.21.20.00

Zwalczanie śliskości CPV:90.21.30.00


III. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.Termin wykonania zamówienia:


- sezon zimowy 2008/2009 - 1.11.2008 r - 31.03.2009 r

- sezon zimowy 2009/2010 - 1.11.2009 r - 31.03.2010 r


WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:


O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy którzy:

- Złożyli ofertę odpowiadającą zasadom określonym w ustawie - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r., nr 19, poz. 177 z póź. zm.);

- Złożyli ofertę spełniającą warunki niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

- Dysponują sprzętem odpowiadającym mymaganiom w danej pozycji przetargowej;

- Posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu zamówienia,

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia potwierdzone oświadczeniem (załącznik nr 2).

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia - nie

spełnia", w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach, określonych

w SIWZ.

Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem

Wykonawcy z postępowania.


INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:


1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1)

2. Oświadczenie (załącznik nr 2)

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający, że wykonawca prowadzi działalność w zakresie wykonywania prac objętych zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5. Aktualne zaświadczenie z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy.


WADIUM:


Nie dotyczy


KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: Cena - 100%


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, ul. L. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń, pokój nr 7 (sekretariat) - do 02.10.2008 roku do godz. 09.30

OTWARCIE OFERT:

Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, ul. L. Perzyny 86, pokój nr 7, dnia

02.10.2008 roku, o godz. 10.00.


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
53KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
138KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
42KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/rtf
Rozmiar:
19KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
40KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
28KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Mordziński
email: pzdzwolen@wp.pl tel.:048 676 49 56
, w dniu:  23‑09‑2008 07:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mordziński
email: pzdzwolen@wp.pl tel.:048 676 49 56
, w dniu:  23‑09‑2008 07:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑10‑2008 09:23:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie