- Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4515W Tczów - Wincentów w km od 0+532 do km 0+954


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

ROBOTY BUDOWLANE


Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu

ul. L. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń

tel. (048) 676 4957; fax. (048) 676 4956, email pzdzwolen@wp.pl


Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia od 14 000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych


Sposób uzyskania dokumentów zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest odpłatnie w siedzibie zamawiającego (25,0 zł): Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, ul. L. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń oraz na stronie internetowej: https://bip.pzd.zwolen.finn.pl zakładka "Przetargi"

Osobą upoważniona do kontaktu z oferentami: Jan Chałdaś Tel. (048) 676 4957


I. Przedmiot zamówienia:

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4515W Tczów - Wincentów w km od 0+532 do km 0+954.


II. Zakres robót.


Zakres robót obejmuje:


I. Prace przygotowawcze.

  1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym. - 0,422 km

II. Poszerzenie jezdni.

2. Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni lub chodników o głębokości 30 cm w gruntach kat. II-IV - 295,40 m2

3. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 295,40 m2

4. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 295,40 m2

III. Odwodnienie.

5. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas min. - bit. gr. 4 cm - 8,00 m2

6. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o gr. 15 cm - 8,00 m2

7. Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 14 km, grunt o normalnej wilgotności I-II - 7,68 m3

8. Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt o normalnej wilgotności I-II (wbudowanie ziemi w nasyp wraz z zagęszczeniem) - 7,68 m3

9. Wykonanie studzienki ściekowej z wpustem ulicznym deszczowym i osadnikiem (rys. nr 5) - 2 szt.

10. Wykonanie rurociągu z rur PCV 160 mm w rurze stalowej osłonowej 200 mm - 16,0 mb

11. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 12,80 m2

12. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 12,80 m2

13. Nawierzchnie z mieszanek mineralno - asfaltowych st. II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi - 8,80 m2

14. Podczyszczenie rowu - 195,0 mb

15. Obrukowanie wylotów rurociągu brukiem kamiennym - 4,0 m2

IV. Roboty rozbiórkowe.

16. Ręczne rozebranie podbudowy z betonu o grubości 20 cm, rozebranie istniejących wjazdów - 33,21 m2

17. Karczowanie pni o średnicy 76-100 cm koparką przedsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III - IV - 3,0 szt.

18. Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt o normalnej wilgotności I-II - (zdjęcie humusu z pobocza gr. 10 cm - wbudowane na miejscu w nasyp) - 84,40 m3

19. Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt o normalnej wilgotności I-II - (dowiezienie ziemi wraz z wbudowaniem w nasyp) - 21,20 m3

V. Chodniki.

20. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 - 429,80 m

21. Obrzeża betonowe o wym. 8x25x100 cm (kol. grafitowy) na ławie betonowej, wypełnieniem spoin zaprawą betonową - 883,70 m

22. Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, grubość warstwy 10 cm - 579,20 m2

23. Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - 579,20 m2

VI. Wjazdy.

24. Profilowanie i zagęszczanie podłożą pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie, w gruntach kat. II-IV - 319,00 m2

25. Podbudowy z mieszanki betonowej B - 7,5, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 10 cm - 319,00 m2

26. Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - 319,00 m2

VII. Roboty wykończeniowe.

27. Wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim - 255,50 m2

Zamawiający dopuszcza możliwość zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


III. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.


Termin wykonania zamówienia: do 20.09.2008 r


WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:


O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

- Złożyli ofertę odpowiadającą zasadom określonym w ustawie - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r., nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560);

- Złożyli ofertę spełniającą warunki niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

- W okresie pięciu lat zrealizowali min. 2 roboty budowlane, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością (referencje);

- Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jak również przy wykonaniu zamówienia będzie zatrudniony kierownik budowy o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania zamówienia, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, wymaganymi przepisami prawa budowlanego i ustawy "o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów";

- Posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu zamówienia

- Udzielą gwarancji na wykonany przedmiot umowy (36 miesięcy);

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem

Wykonawcy z postępowania.


INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:


1. Kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą cenę zamówienia (załącznik nr 1);

Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w kosztorysie ofertowym.

2. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2).

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający, że wykonawca prowadzi działalność w zakresie wykonywania prac objętych zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7. Aktualne zaświadczenie z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, obejmujących wykonanie budowy dróg - z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania (wraz z załączonymi referencjami) - załącznik nr 7

9. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy.

10. Oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu osoby posiadającej aktualne wymagane ustawami - Prawo budowlane, uprawnieniami do kierowania robotami drogowymi.

11. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na czas prowadzenia robót wynikających z niniejszej siwz.

12. Oświadczenie (załącznik nr 8)


WADIUM:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100 zł).

Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. do dnia 03.09.2008 r

Termin wniesienia wadium upływa dnia 05.08.2008 r o godzinie 930.


KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: Cena - 100%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, ul. L. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń, pokój nr 7 (sekretariat) - do 05.08.2008 roku do godz. 09.30


OTWARCIE OFERT:

Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, ul. L. Perzyny 86, pokój nr 7, dnia

05.08.2008 roku, o godz. 10.00.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

21‑08‑2008 14:19:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
130KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
28KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
39KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
54KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
52KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
564KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
29KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 16 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Mordziński
email: pzdzwolen@wp.pl tel.:048 676 49 56
, w dniu:  15‑07‑2008 13:02:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mordziński
email: pzdzwolen@wp.pl tel.:048 676 49 56
, w dniu:  15‑07‑2008 13:02:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑08‑2008 14:22:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie