- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4528W Zwoleń - Baryczka - gr. w. (Janowiec) odc. dł. ok. 18,0 km


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYMZamawiający

: Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu
ul. L. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń
tel. (048) 676 4957; fax. (048) 676 4956, email pzdzwolen@wp.pl

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia od 14 000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych


Sposób uzyskania dokumentów zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest odpłatnie w siedzibie zamawiającego (25,0 zł): Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, ul. L. Perzyny 86 , 26-700 Zwoleń oraz na stronie internetowej: https://bip.pzd.zwolen.finn.pl zakładka "Przetargi"
Osobą upoważniona do kontaktu z oferentami: Jan Chałdaś Tel. (048) 676 4957

I. Przedmiot zamówienia:

"Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4528W Zwoleń - Baryczka - gr. w. (Janowiec) odc. dł. ok. 18 km"

II. Zakres robót.

2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4528W Zwoleń - Baryczka - gr. w. (Janowiec) wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnień oraz pełnieniem nadzoru autorskiego w czasie realizacji przedsięwzięcia.

2.2 Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4528W z następującymi założeniami:

- wykonanie poszerzenia jezdni do 6,0 m;

- wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni;

- przebudowa istniejącego chodnika przy ulicy Wiślanej;

- budowa nowego chodnika przy ulicy Wiślanej w Zwoleniu oraz w m. Przyłęk;

- budowa zatok autobusowych;

- rozebranie istniejących przepustów betonowych wraz z wykonaniem nowych z rur PEHD;

- renowacja rowów przydrożnych;


2.3 Wymagana zawartość opracowania.

2.3.1 Koncepcja przebudowy wraz z szacunkową wyceną kosztów oraz harmonogramem rzeczowo - finansowym inwestycji - nieprzekraczalny termin wykonania - do 1 września 2008 roku ,

2.3.2 Projekt budowlano - wykonawczy

2.3.3 Kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robót - przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami

2.3.4 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

2.3.5 Projekty organizacji ruchu na czas budowy oraz docelowe

2.3.6 Raport oddziaływania na środowisko

2.3.7 Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - BIOZ

2.3.8 Wystąpienie z kompletnym wnioskiem do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia na budowę

2.4 W wyniku wykonania prac projektowych powinna powstać dokumentacja projektowa w dwóch etapach projektowych:

I etap

2.4.1 Koncepcja przebudowy wraz z szacunkową wyceną kosztów oraz harmonogramem rzeczowo finansowym będąca podstawą do wykonania projektu budowlano - wykonawczego - opracowana w terminie do 1 września 2008 r .

2.4.2 Zamawiający przewiduje konsultacje we własnej siedzibie w sprawie proponowanych rozwiązań projektowych, które obejmować będzie koncepcja, w celu wyboru rozwiązania przewidzianego do ostatecznej realizacji.

II etap

2.4.3 Projekt budowlano - wykonawczy - opracowany w terminie do 19 grudzień 2008 r .

2.4.4 Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich wymaganych uzgodnień i uwzględnienia w dokumentacji wynikających z nich zaleceń. Całość opracowania musi być zgodna z warunkami wskazanymi przez gestorów istniejących sieci.

2.4.5 Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu w trakcie realizacji inwestycji wyjaśnień wątpliwości i zapytań dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w nich rozwiązań.

2.4.6 Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia po uzgodnieniach rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie.

2.4.7 Wykonawca przekaże na rzecz Zamawiającego prawa autorskie w zakresie opracowań będących przedmiotem niniejszego zamówienia a także będzie pełnić nadzór autorski.

2.4.8 Dokumentację należy przygotować w 5 (pięciu) egzemplarzach. Dodatkowo opracowanie należy dostarczyć w formacie PDF.

2.4.9 Dokumentacja musi spełniać wymogi zawarte w ustawie Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności sprecyzowanymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 ze zm.).

2.4.10 Przedmiot zamówienia musi być określony zgodnie z postanowieniami Ustawy wraz z jej aktami wykonawczymi, w szczególności: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

2.4.11 Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ustaw Prawo zamówień publicznych.

III. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: do 19.12.2008 r


WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy którzy:

- Złożyli ofertę odpowiadającą zasadom określonym w ustawie - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r., nr 19, poz. 177 z póź. zm.);

- Posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie obejmującym zamówienie;

- Złożyli ofertę spełniającą warunki niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

- W okresie 3 lat zrealizowali min. 2 roboty budowlane, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością (referencje);

- Posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu zamówienia

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie z formułą "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej siwz. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba, że ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawczy z postępowania.
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający, że wykonawca prowadzi działalność w zakresie wykonywania prac objętych zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5. Aktualne zaświadczenie z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót budowlanych, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością usługą stanowiącym przedmiot zamówienia, obejmujących wykonanie dokumentacji projektowych - z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania (wraz z załączonymi referencjami) - załącznik nr 3

7. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy.

8. Oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie obejmującym zamówienie.

9. Oświadczenie (załącznik nr 4).


WADIUM:

Nie obowiązuje

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: Cena - 100%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, ul. L. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń, pokój nr 7 (sekretariat) - do 07.08.2008 roku do godz.09.30OTWARCIE OFERT:

Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, ul. L. Perzyny 86, pokój nr 7, dnia

07.08.2008 roku, o godz. 10.00.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

22‑08‑2008 09:42:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Pytania i odpowiedzi

31‑07‑2008 10:56:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
114KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Oferta - załacznik nr 1
30‑07‑2008 09:14:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
36KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
52KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
23KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Mordziński
email: pzdzwolen@wp.pl tel.:048 676 49 56
, w dniu:  30‑07‑2008 08:47:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mordziński
email: pzdzwolen@wp.pl tel.:048 676 49 56
, w dniu:  30‑07‑2008 08:47:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑08‑2008 09:44:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie