- Sporządzenie operatów geodezyjno - prawnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości na rzecz Powiatu Zwoleńskiego zgodnie z art. 73 ustawy z 13 października 1998 r., podzielone na 3 zadania


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

ROBOTY BUDOWLANE


Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu

ul. L. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń

tel. (048) 676 4957; fax. (048) 676 4956, email pzdzwolen@wp.pl


Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia od 14 000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych


Sposób uzyskania dokumentów zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest odpłatnie w siedzibie zamawiającego (25,0 zł): Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, ul. L. Perzyny 86 , 26-700 Zwoleń oraz na stronie internetowej: https://bip.pzd.zwolen.finn.pl zakładka "Przetargi"

Osobą upoważniona do kontaktu z oferentami: Tomasz Mordziński

Tel. (048) 676 4957


I. Przedmiot zamówienia:

Sporządzenie operatów geodezyjno - prawnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości na rzecz Powiatu Zwoleńskiego zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z póź. zm. ), podzielone na 3 zadania.


II. Zakres robót.


2.1 Przedmiotem zamówienia jest: Sporządzenie operatów geodezyjno - prawnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości na rzecz Powiatu Zwoleńskiego drogi powiatowej nr 4528W Zwoleń - Baryczka zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z póź. zm.).


Zadanie nr 1

Droga powiatowa nr 4528W w obrębie Zielonka Nowa - działka ewidencyjna nr 195/1. Długość odcinka około 980,0 mb (od gr. obrębu miasta Zwolenia do granic obrębu Zielonka Stara).


Zadanie nr 2

Droga powiatowa nr 4528W w obrębie Zielonka Stara - działki ewidencyjne nr 328/1 i 515. Długość odcinka około 2450,0 mb (od gr. obrębu Zielonka Nowa do granic obrębu Mierziączka).


Zadanie nr 3

Droga powiatowa nr 4528W w obrębach Mierziączka - Stefanów - Babin - działki ewidencyjne nr:

- 163 - obręb Mierziączka;

- 213, 221/2, 277/2 - obręb Stefanów;

- 217, 166/4 - obręb Babin

Długość odcinka około 3280,0 mb (od gr. obrębu Zielonka Stara do granic obrębu Okrężnica).


2.4.11 Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ustaw Prawo zamówień publicznych.


III. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.


Termin wykonania zamówienia: do 16.02.2008 r


WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:


O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy którzy:

- Złożyli ofertę odpowiadającą zasadom określonym w ustawie - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r., nr 19, poz. 177 z póź. zm.);

- Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; wymagane uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii;

- Złożyli ofertę spełniającą warunki niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

- W okresie 3 lat zrealizowali min. 2 prace polegające na opracowaniu dokumentacji do regulacji stanów prawnych; z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością (referencje);

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.


Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie z formułą "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej siwz. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba, że ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawczy z postępowania.


INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający, że wykonawca prowadzi działalność w zakresie wykonywania prac objętych zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Aktualne zaświadczenie z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat prac polegających na opracowaniu dokumentacji do regulacji stanów prawnych, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem daty i miejsca wykonania oraz referencjami - załącznik nr 3

6. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy.

7. Oświadczenie (załącznik nr 4).

WADIUM:

Nie obowiązuje


KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: Cena - 100%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, ul. L. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń, pokój nr 7 (sekretariat) - do 04.11.2008 roku do godz.09.30


OTWARCIE OFERT:

Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, ul. L. Perzyny 86, pokój nr 7, dnia

04.11.2008 roku, o godz. 10.00.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
36KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
108KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
40KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
50KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
25KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
31KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Mordziński
email: pzdzwolen@wp.pl tel.:048 676 49 56
, w dniu:  23‑10‑2008 12:27:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mordziński
email: pzdzwolen@wp.pl tel.:048 676 49 56
, w dniu:  23‑10‑2008 12:27:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑11‑2008 11:25:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie